De Organic Nutrition Centre Installatie

De Organic Nutrition Centre Installatie
Einddatum: 02 mei 2021 Minimaal te investeren bedrag: € 1.000

Die uitgevende instelling, Organic Nutrition Centre B.V., biedt u de mogelijkheid om te investeren in een 9,0% achtergestelde obligatielening met een looptijd van ca. vijf (5) jaar en één (1) maand.

De obligatielening is verbonden aan de bouwkosten van het Organic Nutrition Centre gevestigd in Ysselsteyn, gemeente Venray.

Geboden rente 9,00%
Streefbedrag € 3.175.000
Geïnvesteerd bedrag € 3.175.000
100%

Beschrijving

*** Dit betreft een aangepaste aanbieding op de aanbieding van Organic Nutrition Centre B.V. d.d. 31 maart 2021 ***

*** Vanaf vrijdag 2 april 2021 om 14:00 kunt u in deze aanbieding investeren ***

 

Vrijstelling van de prospectusplicht
DuurzaamInvesteren heeft een AFM vergunning, waarom dan toch de AFM melding bovenaan de pagina?
Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €4.950.000, lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM informatiedocument’ is beschikbaar rechts op deze projectpagina.

 

De uitgevende instelling, Organic Nutrition Centre B.V., biedt u de mogelijkheid om te investeren in een 9,0% achtergestelde obligatielening met een looptijd van ca. 5 jaar. De obligatielening is verbonden aan de bouwkosten van het Organic Nutrition Centre gevestigd in Ysselsteyn, gemeente Venray.

 

Samenvatting
De samenvatting op deze pagina biedt een inleiding op het bij de uitgifte van de obligatielening behorende informatiememorandum. Geïnteresseerden dienen kennis te nemen van de inhoud van het gehele informatiememorandum alvorens een investering in de obligatielening te overwegen.

 

De Sikes Groep
De Sikes Groep kent haar oorsprong in de aankoop van een gedateerde en kleine champignonkwekerij te Ysselsteyn in 1997. Sindsdien is zij enorm gemoderniseerd en gegroeid en bestaat de Sikes Groep nu onder andere uit twee champignon kwekerijen en een eigen afvoer- en transport bedrijf, goed voor een champignon-kweek van ruim 16 miljoen kilo per jaar. 

De volgende stap die de Sikes Groep wenst te maken is het zelf verwerken van de reststromen uit de champignonkweek ('champost'). Met het Organic Nutrition Centre (het ‘ONC’) wil Sikes een faciliteit realiseren waar de champost op duurzame wijze wordt gedroogd (en het gewicht wordt verminderd) en tot korrels geperst, zodat de champost als mest en bodemverbeteraar zowel lokaal als wereldwijd kan worden verkocht.  

 

Het Organic Nutrition Centre
Het Organic Nutrition Centre bestaat uit twee hoofddelen, te weten een Biomassa Energie Centrale (‘BEC’) welke wordt gevoed met snoeihout en daarmee op een duurzame wijze elektriciteit, stoom en warmte produceert en een droogfaciliteit welke met de opgewekte elektriciteit en warmte champost droogt en perst tot champost-mestkorrels. De geproduceerde stoom wordt op haar beurt geleverd aan de aangrenzende champignonkwekerij. 

Met de bouw van de ONC-installatie is in beginsel in totaal ca. €30,9 miljoen gemoeid. De overige benodigde financiering wordt verstrekt in de vorm van een senior lening (de Projectfinanciering) ad maximaal €20,0 miljoen verstrekt door een duurzaam energiefonds, de aan de Obligatielening pari passu (gelijk in rang) leningen verstrekt door het Nationaal Groenfonds (www.nationaalgroenfonds.nl) ad maximaal €4,4 miljoen en van HoSt (samenvoeging in 1991 van voormalig Holec Projects en Stork, www.host.nl) ad maximaal €0,7 miljoen en een inbreng van eigen vermogen van maximaal €5,25 miljoen.

 

Waar investeer ik precies in?  
U kunt zich inschrijven op de obligatielening uit te geven door Organic Nutrition Centre B.V. (de uitgevende instelling). De uitgevende instelling zal de opbrengst van de obligatielening gebruiken om een deel van de bouwkosten van het ONC te financieren. De rente en aflossing aan obligatiehouders wordt gedekt door inkomsten uit SDE-subsidie, vergoeding voor het afnemen van champost en de verkoop van de geproduceerde champost-mestkorrels en de levering van stoom.

Meer informatie over de uit te geven obligatielening vindt u in het informatiememorandum van de aanbieder.

 

Belangrijkste kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: Organic Nutrition Centre B.V.
Omvang: Maximaal €3.200.000, minimaal €2.500.000
Nominale waarde: €1.000 per obligatie
Rangorde: Achtergesteld aan de projectfinanciering en parri passu aan de lening verstrekt door het Nationaal Groenfonds en van HoSt
Rentevergoeding: 9,0% op jaarbasis
Rentebetaling: Jaarlijks op de rente- en aflossingsdatum
Looptijd: ca. 5 jaar en 1 maand (61 maanden in totaal) vanaf de ingangsdatum
Aflossing: Gedurende de looptijd wordt een deel (ca. 20%) afgelost uit operationele kasstromen, het resterende deel (ca. 80%) wordt aan het eind van de looptijd afgelost middels een herfinanciering
Zekerheden:
 • Tweederangs omnibus verpanding van alle rechten en vorderingen van de uitgevende instelling
 • Tweederangs pandrecht op de aandelen van de uitgevende instelling
 • Tweederangs hypotheekrecht op de grond
Transactiekosten: Eenmalig 3,0% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving

 

Voorbeeldberekening nettorendement voor obligatiehouders:

 • U betaalt per obligatie €1.030,00 dat is de nominale waarde (€1.000,00) plus transactiekosten (€30,00);
 • Gedurende de looptijd ontvangt u jaarlijks een rentevergoeding van 9,0% op jaarbasis over de (nog niet afgeloste) hoofdsom;
 • Aan het einde van de looptijd heeft u in totaal €1.454,37 ontvangen op een investering van €1.030,00;
 • Rekening houdend met transactiekosten is uw gemiddelde nettorendement 8,3% op jaarbasis.

 

Risico's verbonden aan deze obligatielening
Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van uw belegging ten gevolge waarvan u uw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt u enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

 • Risico’s verbonden aan de uitgevende instelling en haar onderneming, waaronder, risico’s verbonden aan de externe financiering van de uitgevende instelling of een daling van de verkoopprijzen van producten die de uitgevende instelling verkoopt.
 • Risico’s verbonden aan de obligatielening, waaronder, risico van beperkte verhandelbaarheid van de obligaties.
 • Overige risico’s, waaronder, het risico van wijzigende wet- en regelgeving of calamiteiten (o.a. Coronavirus).   

Meer informatie over de risico's vindt u in het informatiememorandum van de aanbieder.

 

Heeft u vragen?
U kan uw vraag rechtstreeks stellen aan de uitgevende instelling via info@organicnutritioncentre.com
Vragen aan DuurzaamInvesteren kunt u stellen via support@duurzaaminvesteren.nl

 

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden:

 • Investeer pas als u goed begrijpt wat wordt aangeboden;
 • Spreid uw investeringen om risico's te beheersen;
 • Investeer nooit geld wat u niet kunt missen.*

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

 

(c) Organic Nutrition Centre B.V., de uitgevende instelling van de obligatielening

Aanbieder

Organic Nutrition Centre B.V.
Doel: Financiering van een deel van de bouwkosten van het Organic Nutrition Centre
Voorwaarden voor uitgifte: Dat minimaal €2.500.000 in de obligatielening wordt geïnvesteerd
Informatiememorandum: Download informatiememorandum
Obligatievoorwaarden: Download obligatievoorwaarden
AFM Informatiedocument: Download AFM informatiedocument
Toelichting passendheidstoets: Toelichting passendheidstoets Duurzaaminvesteren
Stel uw vraag: Email

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:
 

DuurzaamInvesteren
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.