Stichting Grondbeheer Biologisch Dynamische Landbouw - Obligatielening 10 jaar

Stichting Grondbeheer Biologisch Dynamische Landbouw - Obligatielening 10 jaar
Einddatum: 07 mei 2021 Minimaal te investeren bedrag: € 500

Stichting Grondbeheer Biologisch Dynamische Landbouw biedt u de mogelijkheid aan om te investeren in een senior obligatielening met een looptijd van 10 jaar.

Met nieuwe investeerders wil Stichting BD Grondbeheer landbouw gronden verwerven en beschikbaar stellen aan boeren die volgens de missie en visie van Aardpeer opereren: natuurgedreven, sociaal verbonden en economisch gedragen.

Geboden rente 1,20%
Streefbedrag € 4.330.000
Geïnvesteerd bedrag € 4.330.000
100%

Beschrijving

AFM goedgekeurd prospectus beschikbaar
Met een maximale omvang van €15 miljoen geldt voor deze aanbieding een prospectusplicht. Derhalve is de aanbieder wettelijk verplicht om bij de uitgifte van de obligatielening een door de Autoriteit Financiële Markten goedgekeurd prospectus beschikbaar te stellen waarin de uit te geven obligatielening in detail beschreven wordt. 

Hierbij bevestigt Stichting Grondbeheer Biologisch Dynamische Landbouw dat zij aan deze verplichting voldaan heeft. Het prospectus is vrijelijk beschikbaar (te downloaden) rechts op deze pagina. De goedkeuring van het prospectus door de AFM vormt geen aanprijzing van de aangeboden obligaties.

 

Stichting Grondbeheer Biologisch Dynamische Landbouw biedt u de mogelijkheid om in te schrijven op een senior obligatielening met een looptijd van tien jaar. De opbrengst van de obligaties wordt voor een deel gebruikt om de aankoop door de Stichting van ca. 89 hectare grond ten behoeve van duurzame landbouw te herfinancieren. Daarnaast zal de Stichting met een deel van de opbrengst nieuwe gronden aankopen. 

 

Samenvatting
De samenvatting op deze pagina biedt een inleiding op het bij de uitgifte van de obligatielening behorende prospectus. Geïnteresseerden dienen kennis te nemen van de inhoud van het gehele prospectus van de aanbieder alvorens een investering in de obligatielening te overwegen.

 

Over Stichting Grondbeheer Biologisch Dynamische Landbouw

"Landbouwgrond in goede handen over de jaren heen"

Dat is waar de uitgevende instelling, Stichting Biologisch Dynamische Landbouw gevestigd te Driebergen, voor staat. De Stichting is meer dan 40 jaar geleden opgericht om landbouwgrond te verwerven en deze eeuwigdurend in eigendom te houden en duurzaam te verpachten aan nieuwe voedselinitiatieven en boerenbedrijven die (de omschakeling naar) biologisch dynamische, biologische of natuurinclusieve kringlooplandbouw realiseren. 

Inmiddels heeft de Stichting meer dan 500 hectare grond onder beheer ten behoeve van natuurinclusieve landbouw. De Stichting wil de transitie naar een duurzaam voedsel- en landbouwsysteem vergroten en versnellen door ook andere financieringsinstrumenten te ontwikkelen en daarmee meer grond te kunnen verpachten. De uitgifte van deze obligaties is een stap in deze richting

Link naar de website van Stichting Grondbeheer Biologisch Dynamische Landbouw

Foto Aardpeer   Foto Aardpeer

Daarmee stimuleert de Stichting een economisch rendabel landbouwsysteem, dat optimaal beheer van natuurlijke hulpbronnen duurzaam integreert in bedrijfsvoering. Zonder kunstmest of chemische gewasbeschermingsmiddelen, op basis van een duurzaam bodembeheer en inclusief de zorg voor ecologische functies en de biodiversiteit op en om het bedrijf.

De Stichting hanteert het (duurzaam) voortbrengend vermogen van de grond mede als basis voor de hoogte van de pacht. Met deze bewuste keuze voor deze aanpak stelt zij agrarische ondernemingen in staat om, onder voorwaarde van een gezonde bodem en biodiversiteit, gezonde voeding te produceren en tegelijkertijd een redelijk inkomen te realiseren.

Recente artikelen/interviews met Kees van Biert - voorzitter van de Raad van Bestuur van Stichting Grondbeheer Biologisch Dynamische Landbouw:

Webinar in Pakhuis de Zwijger - woensdag 27 januari 2021

Artikel Trouw - Aardpeer, nieuw model voor groene landbouw - 20 januari 2021

Artikel Ministerie van Landbouw Nauur en Voedselkwaliteit - 21 december 2020 

Artikel Triodos - De kleur van geld - 21 september 2020  

Artikel Financieele Dagblad- 29 juni 2020

Artikel Wageningen University 

Persbericht Lancering Aardpeer & Obligaties BD Grondbeheer

 

Samenwerking met partners voor natuurinclusieve landbouw - 'Aardpeer samen voor grond' 
Stichting Biologisch Dynamische Landbouw is de afgelopen jaren een samenwerking aangegaan met partners die de doelstelling van de Stichting ondersteunen en daar op verschillende gebieden iets aan toevoegen: 'Aardpeer, samen voor grond'.

De betreffende partners zijn Herenboeren, Wij.land en het Triodos Regenerative Money Centre. Met Aardpeer maken deze partijen zich sterk om boeren de mogelijkheid te bieden een duurzaam toekomstbestendig bedrijf op te bouwen, burgers te verbinden met de bodem die hen voedt en gezamenlijk nieuwe business- en financieringsmodellen te ontwikkelen.

 

Met de opbrengst van de obligaties kan de Stichting nieuwe gronden aankopen
Met nieuwe aankopen van landbouwgrond kan de Stichting de transitie naar een op lange termijn volhoudbaar landbouw- en voedselsysteem in Nederland vergroten en versnellen.

De Stichting zal een deel van de opbrengst van de obligaties gebruiken om tijdelijke financiering, die is afgesloten voor recente aankopen van grond, te herfinancieren. Daarmee realiseert zij enerzijds een kostenbesparing en anderzijds diversifieert zij haar financieringsbronnen. Daarnaast zal zij de opbrengst van de obligaties ook gebruiken om nieuwe gronden aan te kopen. In totaal biedt de Stichting voor €15.000.000 obligaties aan verdeeld over twee series. Obligaties Serie A met een looptijd van 5 jaar en Serie B met een looptijd van 10 jaar.

 

U kunt nu meedoen!
Door te investeren in obligaties geniet u niet alleen een financieel rendement maar draagt u ook concreet bij aan de missie van de Stichting voor een gezonde duurzame voedselproductie in Nederland, waarbij de biodiversiteit, bodemkwaliteit en extensivering van grondgebruik verbeterd wordt en CO2 vastlegging, waterberging, natuurbeleving, lokale voedselvoorziening en een positieve sociale impact bevorderd wordt. 

 

Belangrijkste kenmerken van de obligaties

Uitgevende instelling: Stichting Grondbeheer Biologisch Dynamische Landbouw
Omvang: Maximaal €15.000.000. Er is geen vereiste minimum opbrengst.
Nominale waarde: €500 per obligatie (nominale waarde)
Rangorde: Seniore positie, de obligaties zijn niet achtergesteld aan een andere financiering
Rentevergoeding: 1,2% op jaarbasis, gedurende de looptijd van de obligatie
Rentebetaling: Per kwartaal
Looptijd: Tien (10) jaar vanaf de ingangsdatum
Aflossing: De obligaties zullen aan het einde van de looptijd in een keer worden afgelost
Zekerheden: Eerste pandrecht op de inkomsten (vorderingen) uit de verpachting van de grond aan boerenbedrijven die natuurinclusieve landbouw realiseren.
Transactiekosten: Geen.

 

Voor u betekent dit het volgende:

  • U betaalt per obligatie €500, gelijk aan de nominale waarde van de obligatie;
  • Gedurende de looptijd ontvangt u een rentebetaling van 1,2% op jaarbasis;
  • Aan het einde van de looptijd wordt de obligatie in een keer afgelost;
  • Aan het einde van de looptijd heeft u in totaal €560,00 ontvangen op een investering van €500;
  • Hiermee realiseert u een gemiddelde netto rendement van 1,2% op jaarbasis.

 

Risico's verbonden aan het investeren in deze obligaties
Aan een investering in de obligaties zijn risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van uw belegging ten gevolge waarvan u uw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Meer informatie over de risico's vindt u in het prospectus van de aanbieder.

 

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden:

  • Investeer pas als u goed begrijpt wat wordt aangeboden;
  • Spreid uw investeringen om risico's te beheersen;
  • Investeer nooit geld wat u niet kunt missen.*

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de uitgifte van de obligaties voortvloeiende afspraken met investeerders.

(c) Stichting Grondbeheer Biologisch Dynamische Landbouw, de uitgevende instelling van de obligaties

Aanbieder

Stichting Grondbeheer Biologisch Dynamische Landbouw
AFM gekeurd prospectus: Download prospectus
Stel uw vraag: info@bdgrondbeheer.nl
Heeft u vragen? Veelgestelde vragen

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:
 

DuurzaamInvesteren
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.