Vidras Technology B.V. - Vidras Biowaste Energy Agriport installatie

Vidras Technology B.V. - Vidras Biowaste Energy Agriport installatie
Einddatum: 16 mei 2022 Minimaal te investeren bedrag: € 1.000

Investeren in groen gas van Nederlandse bodem? De Vidras Biowaste Energy Agriport installatie produceerd groen gas, als vervanger van aardgas. Gemaakt uit bio-afval van de glastuinbouw op Agriport. De installatie is volledig zelfvoorzienend, circulair en zero-waste.

De uitgevende instelling, Vidras Technology B.V., biedt u de mogelijkheid om in te schrijven op een achtergestelde 7,0% obligatielening met een looptijd van ca. zeven jaar en een maand.

De opbrengst van de obligatielening wordt gebruikt voor de financiering van een deel van de bouwkosten van de Vidras Biowaste Energy Agriport installatie.

Geboden rente 7,00%
Streefbedrag € 2.250.000
Geïnvesteerd bedrag € 2.250.000
100%

Beschrijving

*** Vanaf 7 april 2022 om 10:00 kunt u in deze aanbieding investeren ***

 

Vrijstelling van de prospectusplicht
DuurzaamInvesteren heeft een AFM vergunning, waarom dan toch de AFM melding bovenaan de pagina?
Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €2.900.000, lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM informatiedocument’ is beschikbaar rechts op deze projectpagina.

 

Vidras Technology B.V. biedt u de mogelijkheid om in te schrijven op een 7,0% achtergestelde obligatielening met een looptijd van ca. zeven jaar en een maand. De opbrengst van de obligatielening wordt gebruikt om een deel van de bouwkosten van de Vidras Biowaste Energy Agriport installatie te dekken. 

 

Samenvatting
De samenvatting op deze pagina biedt een inleiding op het bij de uitgifte van de obligatielening behorende informatiememorandum. Geïnteresseerden dienen kennis te nemen van de inhoud van het gehele informatie memorandum alvorens een investering in de obligatielening te overwegen.

 

Vidras Biowaste Energy Agriport (VBEA) installatie
De VBEA installatie verwerkt niet-recyclebaar biomassa afval van glastuinbouwbedrijven, een recent overgenomen middelgrote supermarktketen uit Noord-Holland en bollenkwekers uit Noord-Holland tot duurzame energie producten. Van de afvalstromen maakt zij groen gas als volwaardige duurzame vervanger van aardgas. Daarnaast produceert zij groene elektriciteit en warmte onder andere voor eigen gebruik, zonder toepassing van fossiele brandstoffen. Specifiek voor de glastuinbouw worden CO2 en compostpellets geproduceerd. De VBEA installatie is daarmee zelfvoorzienend en circulair. Er blijft geen afval over: zero waste. Expliciet wordt gesteld dat de VBEA installatie geen afvalstromen verbrand en geen houtige biomassa verwerkt. 

De VBEA installatie speelt een belangrijke rol in de verdere verduurzaming van Agriport A7, het agropark waar de VBEA installatie op gerealiseerd wordt. Agriport A7 is een modern agro- en businesspark voor onder andere grootschalige glastuinbouw gelegen op 40 kilometer ten noorden van Amsterdam en wordt algemeen beschouwd als een van de modernste ‘Agroparken’ ter wereld.

 

Volledig circulair en CO2 negatief
De VBEA installatie zal al het bio- en bedrijfsafval van de glastuinbouwbedrijven op Agriport A7 duurzaam verwerken. Alle producten die zij produceert (op het groengas na) worden vervolgens weer door de glastuinbouwbedrijven afgenomen. Hierdoor ontstaat een circulaire, ‘zero waste’ keten die ervoor zorgt dat het afval duurzaam wordt verwerkt; de glastuinbouw op Agriport A7 niet meer afhankelijk is van afvalverwerkingsbedrijven; afval over minder grote afstanden vervoert hoeft te worden en de glastuinbouwbedrijven op Agriport A7 aanzienlijk minder fossiele energie gebruiken.

 

Vidras Technology B.V.
Vidras Technology B.V., de uitgevende instelling van de obligatielening, is opgericht met als doelstelling de VBEA installatie te realiseren en langjarig te exploiteren. Zij zal inkomsten ontvangen uit de zogeheten 'gate-fee' die zij ontvangt voor het verwerken van afvalproducten, de verkoop van de door haar geproduceerde producten en de SDE subsidie die zij heeft verkregen voor de productie van groengas.

 

Waar investeer ik precies in?  
U kunt obligaties kopen die onderdeel zijn van een achtergestelde obligatielening uitgegeven door Vidras Technology B.V., de uitgevende instelling. De uitgevende instelling zal de opbrengst van de obligatielening gebruiken om een deel van de bouwkosten van de VBEA installatie te financieren. 

Met de bouw van de Vidras Biowaste Energy Agriport installatie is in totaal ca. €29,5 miljoen gemoeid, naast de opbrengst van de obligatielening maakt de uitgevende instelling gebruik van eigen vermogen, projectfinanciering van een gerenommeerde Duurzame Nederlandse bank en een aan de obligatielening pari passu lening van het Nationaal Groenfonds om de bouw te financieren. 

Meer informatie over de uit te geven obligatielening vindt u in het informatiememorandum van de aanbieder.

 

Belangrijkste kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: Vidras Technology B.V.
Omvang: Minimaal €500.000 en maximaal €2.900.000
Nominale waarde: €1.000 per obligatie (nominale waarde)
Rangorde:
 • Achtergesteld aan de projectfinanciering
 • Pari passu (gelijke rang) met de achtergestelde lening verstrekt door het Nationaal Groenfonds
 • Senior (preferent aan) het eigen vermogen van de aandeelhouders van de uitgevende instelling
Rentevergoeding: 7,0% op jaarbasis, de te betalen rente wordt halfjaarlijks vastgesteld op de rente- en aflossingsdatum.
Rentebetaling: De op de rente- en aflossingsdatum vastgestelde rente wordt betaald omstreeks 31 mei en 30 september van ieder jaar, voor het eerst op 30 september 2022.
Looptijd: Ca. zeven jaar en een maand vanaf de ingangsdatum
Aflossing: Met uitzondering van de eerste anderhalf jaar van de looptijd zal samen met de rentebetaling een aflossing worden gedaan. De obligatielening wordt gedurende de looptijd geheel afgelost.
Zekerheden: Gedeelde 2e zekerheidsrechten op een gedeelte van het terrein, de installaties en de opstallen van de uitgevende instelling
Transactiekosten: Eenmalig 2,0% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving

 

Voor u betekent dit het volgende:

 • U betaalt per obligatie €1.020 dat is de nominale waarde (€1.000) plus transactiekosten (€20);
 • Gedurende de looptijd ontvangt u een rentebetaling van 7,0% op jaarbasis over de uitstaande (nog niet afgeloste) hoofdsom;
 • Daarnaast wordt gedurende de looptijd de obligatielening geheel afgelost conform het aflossingsschema;
 • Aan het einde van de looptijd heeft u in totaal €1332,70 ontvangen op een investering van €1.020;
 • Rekening houdend met transactiekosten is u gemiddelde netto rendement 6,5% op jaarbasis.

 

Risico's verbonden aan deze obligatielening
Aan een investering in de obligatielening zijn risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van uw belegging ten gevolge waarvan u uw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt u enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

 • Risico's verbonden aan de uitgevende instelling en haar onderneming, waaronder het risico van kostenoverschrijdingen bij de bouw van de VBEA installatie of lager dan verwachte productie van de installatie;
 • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder, risico van achterstelling van de obligatielening aan de projectfinanciering;
 • Overige risico's, waaronder, het risico van wijzigende wet- en regelgeving.

 

Meer informatie over de risico's vindt u in het informatiememorandum van de aanbieder.

 

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden:

 • Investeer pas als u goed begrijpt wat wordt aangeboden;
 • Spreid uw investeringen om risico's te beheersen;
 • Investeer nooit geld wat u niet kunt missen.*

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

(c) Vidras Technology B.V., de uitgevende instelling van de obligatielening

Aanbieder

Vidras Technology B.V.
Doel

Financiering van een deel van de bouwkosten van de Vidras Biowaste Energy Agriport istallatie

Zekerheden: Gedeelde 2e zekerheidsrechten op een gedeelte van het terrein, de installaties en de opstallen
Voorwaarden voor uitgifte: Minimaal op te halen bedrag €500.000 
Informatie Memorandum: Download informatiememorandum
Obligatievoorwaarden: Download obligatievoorwaarden
AFM Informatiedocument: Download AFM informatiedocument
Stel uw vraag: info@vidrasgroup.com

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:
 

DuurzaamInvesteren
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.