Grienr - Portefeuille Zonnestroomsystemen

Grienr - Portefeuille Zonnestroomsystemen
Einddatum: 08 april 2021 Minimaal te investeren bedrag: € 500

De uitgevende instelling, Grienr, biedt u de mogelijkheid om te investeren in een 4,2% senior obligatielening met een looptijd van 5 jaar.

De obligatielening is verbonden aan een portefeuille van 4 zonnestroomsystemen geplaatst op de de daken van agrarisch ondernemers.

Geboden rente 4,20%
Streefbedrag € 600.000
Geïnvesteerd bedrag € 600.000
100%

Beschrijving

*** Vanaf maandag 15 maart 2021 om 9:00 kunt u in deze aanbieding investeren ***

 

Vrijstelling van de prospectusplicht
DuurzaamInvesteren heeft een AFM vergunning, waarom dan toch de AFM melding bovenaan de pagina?
Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €600.000, lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM informatiedocument’ is  beschikbaar rechts op deze projectpagina.

 

Grienr (de uitgevende instelling) biedt u de mogelijkheid om in te schrijven op een senior obligatielening verbonden aan de exploitatie van een een portefeuille van 4 zonnestroomsystemen op de daken van 4 agrarisch ondernemers. De obligatielening heeft een looptijd van vijf (5) jaar en biedt een rente van 4,2%.

 

Samenvatting
De samenvatting op deze pagina biedt een inleiding op het bij de uitgifte van de obligatielening behorende informatiememorandum. Geïnteresseerden dienen kennis te nemen van de inhoud van het gehele informatiememorandum alvorens een investering in de obligatielening te overwegen.

Deze aanbieding is een aanpassing op de aanbieding van Grienr van december 2020, zo is onder andere de looptijd verkort en de rente verhoogd. Investeerders die op de voorgaande aanbieding hadden ingeschreven hebben de mogelijkheid gekregen met voorrang in te schrijven op deze aanbieding.

 

Wie is Grienr
Grienr (handelsnaam van Biolease Friesland Zon B.V.) biedt agrarisch ondernemers zonnestroomoplossingen, waarbij Grienr de aanleg, de exploitatie en de financiering van het zonnestroomproject voor haar rekening neemt. Na installatie van de systemen blijven deze in het bezit van Grienr en verleased zij deze voor een termijn van 15 jaar aan de agrarisch ondernemers. Zo krijgen de ondernemers de financiele en duurzame voordelen van duurzaam opgewekte elektriciteit, zonder daarvoor een hoge aanvangsinvestering te hoeven doen.

 

De portefeuille zonnestroomsystemen
Vier agrarische ondernemers, gevestigd in de provincie Friesland, Groningen en Gelderland (allen agrarische ondernemers) hebben aan Grienr (de uitgevende instelling) in 2020 het vertrouwen gegeven om hen te ontzorgen op gebied van installatie, exploitatie en financiering van hun zonnestroomsysteem en met de uitgevende instelling een leasecontract gesloten. Samen met leverancier Groenleven heeft Grienr ervoor gezorgd dat opgewekte energie van respectievelijk 277 kW, 114 kW, 272 kW en 280 kW wordt gebruikt in hun stallen. De niet benodigde opgewekte energie wordt terug geleverd aan het elektriciteitsnet met een toegekende SDE+ subsidie als basis voor 15 jaar aan gegarandeerde opbrengst per geproduceerde kWh.

 

Waar investeer ik precies in?  
De uitgevende instelling zal de opbrengst van de obligatielening gebruiken om een deel van de installatie- en exploitatiekosten van de portefeuille zonnestroomsystemen te financieren. De renteverplichtingen aan obligatiehouders worden gedekt uit de lease-vergoeding die Grienr ontvangt van haar klanten (alle agrarisch ondernemers). De obligatielening biedt een rente van 4,2% en wordt gedurende de looptijd afgelost. Naast de obligatielening is er een achtergestelde lening van €75.000 verstrekt door het Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE). Daarnaast heeft de moedermaatschappij van de uitgevende instelling €48.000 aan eigen vermogen ingebracht. 

Meer informatie over de uit te geven obligatielening vindt u in het informatiememorandum van de aanbieder.

 

Belangrijkste kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: Biolease Friesland Zon B.V. (h.o.d.n. Grienr)
Omvang: Minimaal €300.000 en maximaal €600.000
Nominale waarde: €500 per obligatie (minimale inleg)
Rangorde: Senior obligatielening, niet achtergesteld aan een andere financiering
Rentevergoeding: 4,2% op jaarbasis, gedurende de looptijd van de obligatie
Rentebetaling: Jaarlijks op de rente- en aflossingsdatum 
Looptijd: 5 jaar (60 maanden) vanaf de ingangsdatum
Aflossing: Geheel gedurende de looptijd, op basis van een annuïtair schema
Zekerheden: Eerste zekerheidsrecht op de aandelen, activa en rechten van de uitgevende instelling.
Transactiekosten: Eenmalig 3,0% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving

 

Voor u betekent dit het volgende:

  • U betaalt per obligatie €515,00 dat is de nominale waarde (€500) plus transactiekosten (€15);
  • Gedurende de looptijd ontvangt u jaarlijks een rentevergoeding van 4,2% op jaarbasis over de (nog niet afgeloste) hoofdsom;
  • Aan het einde van de looptijd heeft u in totaal €594,22 ontvangen op een Investering van €515,00;
  • Na aftrek van transactiekosten is uw gemiddelde netto effectieve rendement 3,5% op jaarbasis.

  

Risico's verbonden aan deze obligatielening
Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van uw belegging ten gevolge waarvan u uw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt u enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

  • Risico's verbonden aan de uitgevende instelling en haar onderneming, waaronder het risico van wanbetaling door klanten van de uitgevende instelling;
  • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
  • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt u in het informatiememorandum van de aanbieder.

 

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden:

  • Investeer pas als u goed begrijpt wat wordt aangeboden;
  • Spreid uw investeringen om risico's te beheersen;
  • Investeer nooit geld wat u niet kunt missen.*

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

 

(c) Biolease Friesland Zon B.V., de Uitgevende Instelling van de obligatielening

Aanbieder

Grienr
Portefeuille

4 zonnestroomsystemen geïnstalleerd op de daken van agrarisch ondernemers.

Status: 4 zonnestroomsystemen zijn reeds geïnstalleerd, en operationeel.
Voorwaarden voor uitgifte: Dat minimaal €300.000 geïnvesteerd wordt in de aanbieding.
Informatiememorandum: Download informatiememorandum
Obligatievoorwaarden: Download obligatievoorwaarden
AFM Informatiedocument: Download AFM informatiedocument
Stel uw vraag: zonnesysteem@grienr.nl

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:
 

DuurzaamInvesteren
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.