UPC Renewables Financiering Nederland

UPC Renewables Financiering Nederland
Einddatum: 23 december 2018 Minimaal te investeren bedrag: € 1.000

UPC Renewables Financiering Nederland biedt u de mogelijkheid om te investeren in een senior 7,0% obligatielening met een looptijd van 84 maanden (7 jaar).

Geboden rente 7,00%
Streefbedrag € 2.550.000
Geïnvesteerd bedrag € 2.550.000
100%

Beschrijving

*** Het minimum voor het project is bereikt en gaat succesvol sluiten. Net te laat, maar interesse? Schrijf u in voor de reservelijst rechts op de projectpagina.***

 

Vrijstelling van de prospectusplicht
DuurzaamInvesteren heeft een AFM vergunning, waarom dan toch de AFM melding bovenaan de pagina?
Zo is de wet in Nederland. Met een beoogd financieringsbedrag van maximaal €4.500.000 is deze aanbieding automatisch vrijgesteld van de verplichting om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de Uitgevende Instelling dat zij hieraan voldaan heeft. Het betreffende ‘AFM informatiedocument’ is beschikbaar rechts op deze projectpagina.

 

UPC Renewables Financiering Nederland B.V. geeft een senior 7,0% obligatielening uit voor de financiering van een deel van de kosten van het 63 MW Windpark Sidrap 2, gelegen direct naast het eerder door UPC Renewables gerealiseerde 75 MW Windpark Sidrap 1 in Indonesië.

 

Samenvatting
De samenvatting op deze pagina dient als inleiding op het Informatie Memorandum van de aanbieder. Geïnteresseerden dienen kennis van de inhoud van het gehele informatie memorandum en het AFM informatiedocument te nemen alvorens een investeringsbeslissing te nemen.

 

Over UPC Renewables Financiering Nederland B.V., de uitgevende instelling van de obligatielening
UPC Renewables Financiering Nederland is een in Nederland gevestigde financieringsmaatschappij voor de UPC Group. Een concernfinancieringsmaatschappij is een zelfstandige juridische entiteit met als doel het aantrekken van financiering voor de groep waartoe zij behoort. Hiervoor dient zij te voldoen aan strikte vereisten vanuit de Nederlandse Wet financieel toezicht (Wft).

De succesvolle opkomst in Nederland van 'crowdfunding' als financieringskanaal voor duurzame energieprojecten is voor UPC Group aanleiding geweest om deze obligatielening uit te geven. Hierbij is voor een Nederlandse entiteit als uitgevende instelling van de obligatielening gekozen om obligatiehouders comfort te geven dat de uitgifte onder Nederlandse juridische en fiscale wetgeving geschiedt.

Tevens heeft UPC Group zowel in haar aandeelhouders als hoofddirectie een sterke Nederlandse link. De uitgevende instelling wordt bestuurd door een van de, in Nederland gevestigde, Nederlandse oprichters van UPC Group. 

 

Over UPC Renewables Group (UPC Group)
UPC Group, opgericht in 1995, is een specialist in het ontwikkelen van duurzame energieprojecten. De groep ontwikkelt, bouwt, financiert en beheert grootschalige wind- en zonneparken in Azië, Australië en Noord-Afrika. Sinds haar oprichting is UPC Group betrokken geweest bij de ontwikkeling en bouw van ruim 70 projecten met een totale capaciteit van meer dan 3.500 MW waarmee een investeringsbedrag gemoeid is van meer dan USD 5 miljard. Al deze projecten hebben goede operationele en financiële resultaten opgeleverd en hebben altijd aan betalingsverplichtingen voldaan.

UPC Group werkt in haar projecten samen met gerenommeerde internationale partners waaronder Electricité de France, Macquarie, FMO, APG (via het Pinai Fund), DB Masdar Cleantech Fund en Mitsubishi.

UPC Group heeft eerder succesvol haar portfolio verkocht in Europa (aan Matrix) en Noord Amerika (aan SunEdison) om zich nu te richten op groeimarkten als China, de Filipijnen, Indonesië, India, Vietnam, Taiwan en Korea. Deze markten, met een totale bevolking van ca. 3,5 miljard mensen, gaan de komende jaren op het gebied van duurzame energie een enorme ontwikkeling doormaken. Op dit moment bezit UPC Group operationele windprojecten in China, Filipijnen en Indonesië en ontwikkelt zij een portfolio van meer dan 6.000 MW aan wind- en zonneparken in Azië en Australië.

Interview met UPC Chairman in Brian Caffyn (Business Review Asia)

Aankondiging van ontwikkeling van 1.000 MW (AUS$ 1,2 mrd) windenergie in Australië

UPC sluit partnership met Electricité de France in China

Lokale boeren steunen komst van 2.400 hectare UPC Renewables zonnepark in Australië

Selectie van projecten in de portfolio van UPC

 

UPC Renewables 
In Indonesië en Vietnam is UPC Group actief via houdstermaatschappij UPC Renewables Ltd. UPC Renewables en haar dochterondernemingen hebben ca. 140 werknemers en kantoren in Hong Kong, Jakarta, Bali, South Sulawesi en Ho Chi Minh City. Op dit moment ontwikkelt UPC Renewables een portfolio van meer dan 1.000 MW aan windenergieprojecten.

UPC Renewables is o.a. eigenaar van het operationele 75 MW Windpark Sidrap 1 in Indonesië. Met een investeringsbedrag van USD 150 miljoen is dit het eerste grootschalige windpark ooit gebouwd in Indonesië en levert jaarlijks genoeg duurzaam opgewekte elektriciteit om in de behoefte van meer dan 70.000 huishoudens te voorzien. 

President Jokowi van Indonesië opent Windpark Sidrap 1

Video over bouw Windpark Sidrap 1

Ambitie Indonesië om 1.800 MW aan windprojecten te realiseren voor 2025

 

Aanwending van de opbrengst van de obligatielening
De opbrengst van de uit te geven obligatielening zal door UPC Renewables worden aangewend om een deel van de kosten van de ontwikkeling van het 63 MW Windpark Sidrap 2 uit haar portfolio te financieren.

Windpark Sidrap 2 wordt direct naast het eerder door UPC Renewables gerealiseerde Windpark Sidrap 1 gebouwd waardoor een deel van infrastructuur reeds aanwezig is. De belangrijkste vergunningen voor het windpark zijn verkregen en op dit moment is men bezig met het afsluiten van een langjarige stroom-afnamecontract met PT PLN Persero, het nationale nutsbedrijf van Indonesië. Vervolgens zal de financiering, in totaal ca. USD 125 miljoen, gearrangeerd worden met naar verwachting dezelfde partners die Windpark Sidrap 1 hebben gefinancierd. In de planning zal de bouw in de tweede helft van 2019 aanvangen en zal Windpark Sidrap 2 in 2020 operationeel zijn.

Hoewel UPC Renewables, mede op basis van haar eerdere ervaring met Windpark Sidrap 1, overtuigd is dat zij het Windpark Sidrap 2 zal realiseren is de dekking van de verplichtingen aan obligatiehouders niet verbonden aan de realisatie van Windpark Sidrap 2. Indien de realisatie van Windpark Sidrap 2 zou worden uitgesteld dan zal UPC Renewables middels de inkomsten van haar andere projecten aan haar verplichtingen jegens de uitgevende instelling moeten voldoen, zodat uitgevende instelling op haar beurt rente en aflossing aan obligatiehouders kan betalen. In dit scenario zijn de bestaande kasstromen van enkel het reeds operationele Windpark Sidrap 1 voldoende om aan deze verplichtingen te voldoen.

Nadere informatie over Windparken Sidrap 1 en 2 uit het Informatie Memorandum

 

Garanties en zekerheden 

 • UPC Renewables verwacht gedurende de looptijd van de obligatielening ca. €100 miljoen aan inkomsten te genereren, ruimschoots voldoende om aan haar operationele en financiële verplichtingen (inclusief indirect de verplichtingen aan obligatiehouders) te voldoen.
 • Het moederbedrijf van UPC Group geeft een onvoorwaardelijke garantie aan obligatiehouders dat, ingeval de uitgevende instelling niet aan haar verplichtingen voldoet, zij in staat voor de rente- en aflossingsbetalingen Het moederbedrijf van UPC Group verklaart dat zij per de datum van het informatie memorandum een positief eigen vermogen heeft van meer dan €40 miljoen en dat de verwachting gewettigd is dat gedurende de looptijd dit eigen vermogen positief zal blijven.
 • Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren zal, indien dit nodig mocht zijn, obligatiehouders bijstaan in het inroepen van bovengenoemde garantiestelling.
 • UPC Renewables genereert haar inkomsten vooral in US dollars. De verplichtingen aan de uitgevende instelling en obligatiehouders zijn in euro's. Een eventueel wisselkoersrisico is voor UPC Renewables, niet voor de uitgevende instelling of obligatiehouders.
 • PWC is de accountant van UPC Renewables. Voor UPC Renewables Financiering Nederland zal een Nederlands accountantskantoor worden aangesteld die de jaarrekening zal controleren.

 

Samenvatting belangrijkste kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: UPC Renewables Financiering Nederland B.V.
Hoofdsom: Minimaal €1.000.000 en maximaal €4.500.000
Rangorde: Seniore positie 
Nominale waarde: €1.000 per obligatie
Rentevergoeding: 7,0% op jaarbasis. Halfjaarlijks uitbetaald.
Looptijd: 84 maanden (7 jaren) vanaf de ingangsdatum
Aflossing: Gedurende de looptijd
Zekerheden: Onvoorwaardelijke garantie van de moedermaatschappij van UPC Group
Transactiekosten: Eénmalig 2,0% (incl. BTW) over het geïnvesteerde bedrag

 

Voor u betekent dit het volgende:

 • U betaalt per obligatie €1.020 dat is de nominale waarde vermeerderd met de transactiekosten.
 • Gedurende de Looptijd ontvangt u 7,0% rente op jaarbasis over de uitstaande hoofdsom. De rente wordt halfjaarlijks uitgekeerd.
 • Naast rente ontvangt u per half jaar ook een bedrag aan aflossing. Gedurende de looptijd wordt de obligatie geheel afgelost.
 • In totaal ontvangt u €1.298 gedurende de looptijd op uw investering van €1.020.
 • Rekening houdend met transactiekosten is uw gemiddelde effectieve rendement 6,6% op jaarbasis

Een nadere toelichting van bovenstaande treft u in het Informatie Memorandum van de aanbieder.

 

Risico's verbonden aan deze obligatielening
Ondanks de verstrekte garantie is aan een investering altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van uw belegging tengevolge waarvan u uw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt u een opsomming van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

 • Risico's verbonden aan het bedrijf van de Uitgevende Instelling waaronder het risico dat UPC Renewables of de moedermaatschappij van UPC Group (UPC Wind and Solar Investments LLC) niet aan haar verplichtingen voldoen;
 • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder het risico van beperkte verhandelbaarheid;
 • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of calamiteiten

Meer informatie over de risico's vindt u in het Informatie Memorandum van de aanbieder.

 

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden:

 • Investeer pas als u goed begrijpt wat wordt aangeboden;
 • Spreid uw investeringen om risico's te beheersen;
 • Investeer nooit geld wat u niet kunt missen.*

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

 

(c) UPC Renewables Financiering Nederland B.V., de uitgevende instelling van de obligatielening

 

Investeerders

Aanbieder

UPC Renewables Financiering Nederland B.V.
Website aanbieder: www.upcrenewables.com
Doel: Financiering van een deel van de kosten van de realisatie van 63 MW Windpark Sidrap 2
Voorwaarden voor uitgifte: Dat minimaal €1.000.000 in de obligatielening wordt geïnvesteerd
Informatie Memorandum: Download informatie memorandum
Obligatie-voorwaarden: Download Obligatievoorwaarden
AFM Informatiedocument: Download AFM informatiedocument
Stel uw vraag: obligatie@upcrenewables.com
DuurzaamInvesteren maakt gebruik van cookies DuurzaamInvesteren gebruikt cookies onder andere om de website te analyseren en te verbeteren, voor social media en om er voor te zorgen dat je voor jou relevante advertenties te zien krijgt. Meer weten over deze cookies, klik hiernaast op “Meer informatie”. Je geeft, door gebruik te blijven maken van deze website of door hiernaast op akkoord te drukken, aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies op de websites van DuurzaamInvesteren. Wil je niet alle soorten cookies toestaan, klik dan op “Cookie instellingen aanpassen”.
DuurzaamInvesteren
Wij zijn ook te vinden op:

DuurzaamInvesteren
Keizersgracht 127
1015 CJ Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.