Nuon Samen in Zon - Eemshaven

Nuon Samen in Zon - Eemshaven
Einddatum: 21 oktober 2018 Minimaal te investeren bedrag: € 250

Doe mee aan de ontwikkeling van zonnepark Eemshaven

Met Nuon Samen in Zon maakt u een nieuw zonnepark mogelijk.

Geboden rente 5,00%
Streefbedrag € 1.981.750
Geïnvesteerd bedrag € 1.981.750
100%

Beschrijving

Vrijstelling van de prospectusplicht
DuurzaamInvesteren heeft een AFM vergunning, waarom dan toch de AFM melding bovenaan de pagina?
Zo is de wet in Nederland. Met een beoogd financieringsbedrag van maximaal €2.000.000 is deze aanbieding automatisch vrijgesteld van de verplichting om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan voldaan heeft. Het betreffende ‘AFM informatiedocument’ is beschikbaar rechts op deze projectpagina.

 

Voor de aankoop van Zonnepark Eemshaven geeft Nuon Samen in Zon B.V. een obligatielening uit met een variabele rente van naar verwachting 2,5%, afhankelijk van de hoeveelheid opgewekte stroom van het zonnepark plus een aanvullende bonus van 2,5% zolang u klant van Nuon bent.

 

Samenvatting
De samenvatting op deze pagina biedt een inleiding op het bij de uitgifte van de obligatielening behorende informatie memorandum. Geïnteresseerden dienen kennis te nemen van de inhoud van het gehele informatie memorandum alvorens een investering in de obligatielening te overwegen.

 

Nuon verduurzaamt op grote schaal
In Nederland speelt Nuon een leidende rol in de transitie naar een duurzame energievoorziening. Hierbij hebben wij ons tot doel gesteld om binnen één generatie klimaatneutraal leven, wonen en werken mogelijk te maken. Dit betekent allereerst dat wij zelf afstappen van fossiele bronnen en zo veel mogelijk overstappen op CO₂-vrije energiebronnen.

We zijn gestart met het ontwikkelen van nieuwe zonneparken bij bestaande energiecentrales in Velsen, Eemshaven en Amsterdam. Het grote voordeel van het realiseren van een zonnepark bij een bestaande productielocatie is dat de huidige infrastructuur en netaansluiting efficiënter benut kan worden. Ook maakt energieproductie al onderdeel uit van het bestemmingsplan van de locatie. We maken zo optimaal gebruik van de mogelijkheden en schaarse ruimte.

 

Nuon Samen in Zon 
Ons doel van een klimaatneutraal leven realiseren wij niet alleen. Dat doen wij samen met onze partners, maar ook graag met onze klanten. Wij hebben Nuon Samen in Zon ontwikkeld om onze klanten hierbij te betrekken en het draagvlak voor duurzame oplossingen te vergroten.

Nuon Samen in Zon biedt u de mogelijkheid om bij te dragen aan duurzame energie. Mede dankzij u wordt een nieuw zonnepark mogelijk gemaakt.

 

Obligatielening Zonnepark Eemshaven
Nuon Samen in Zon B.V. biedt u de mogelijkheid om u in te schrijven voor een obligatielening verbonden aan de aankoop van Zonnepark Eemshaven. Een 3,8 MW zonnepark gebouwd op een terrein van de Nuon elektriciteitscentrale Eemshaven.

Hieronder vindt u een samenvatting van de informatie over de obligatielening. Een meer gedetailleerde beschrijving is voor u beschikbaar in het bijbehorende informatie memorandum en het AFM informatiedocument.

Zonnepark Eemshaven is de tweede van drie zonneparken die de uitgevende instelling beoogt te kopen en te exploiteren. Het is op dit moment de bedoeling dat alle zonneparken zullen worden gefinancierd middels een combinatie van eigen vermogen van de uitgevende instelling en uit te geven obligatieleningen. De uitgevende instelling zal dus mogelijk nog eenmaal een nieuwe obligatielening uitgeven voor de aankoop van een nieuw zonnepark.

 

Belangrijkste kenmerken van Zonnepark Eemshaven

Zonnepark: Zonnepark Eemshaven (11.975 panelen) ontwikkeld door N.V. Nuon Duurzame Energie
Locatie: Nuon terrein bij elektriciteitscentrale Eemshaven
Vermogen:  3,8 MW
Productie: 3.5 MWh op jaarbasis. Genoeg om ca. 1230 huishoudens van duurzaam opgewekte elektriciteit te voorzien.
Totale aankoopbedrag: ca. €3,0 miljoen

 

Meer informatie over de aanbieding vindt u in het informatie memorandum van de aanbieder.

 

Belangrijkste kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: Nuon Samen in Zon B.V.
Streefbedrag: Maximaal €2.000.000 en minimaal €500.000
Nominale waarde: €250 per obligatie (minimale inleg)
Rangorde: Geen achterstelling.
Rendement: Naar verwachting 5,0% op jaarbasis, gedurende de looptijd van de obligatie.
Het rendement voor een obligatiehouder bestaat uit:
(i) een variabele rente van naar verwachting 2,5% van de inleg op jaarbasis, afhankelijk van de daadwerkelijke hoeveelheid opgewekte elektriciteit van Zonnepark Eemshaven gedurende een rente- en bonusperiode; en
(ii) een aanvullende bonus van 2,5% van de inleg op jaarbasis uitsluitend voor Nuon klanten.
Rentebetaling: Jaarlijks
Looptijd: 60 maanden (5 jaren) vanaf de ingangsdatum
Aflossing: Ineens aan het einde van de looptijd
Zekerheden: Geen
Transactiekosten: Geen
Betaling van de investering: Na sluiting van de inschrijvingsperiode ontvangt u een bericht met betaalinstructies. Bij inschrijving is geen betaling nodig.

 

Voor u betekent dit het volgende:

  • U betaalt per obligatie €250, de nominale waarde;
  • Gedurende de looptijd ontvangt u een variabele rente, afhankelijk van de elektriciteitsproductie van Zonnepark Eemshaven. Naar verwachting zal deze rente 2,5% van de hoofdsom op jaarbasis bedragen. Het kan echter ook meer of minder zijn;
  • Daarnaast ontvangen obligatiehouders die Nuon klant zijn ook een bonus van 2,5% van de hoofdsom op jaarbasis van N.V. Nuon Sales Nederland;
  • De obligatielening wordt aan het einde van de looptijd (5 jaar) in een keer afgelost;
  • Op basis van bovenstaande aannames bedraagt het gemiddelde effectieve rendement op jaarbasis 5,0% voor Nuon klanten en 2,5% voor alle andere investeerders;
  • Voor alle details verwijzen wij u naar Hoofdstuk 3 van het bijbehorende informatie memorandum.

 

Risico's verbonden aan deze obligatielening
Investeringen in duurzame energieprojecten worden doorgaans gekenmerkt door een relatief hoge voorspelbaarheid van kasstromen. Echter, aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van uw belegging. In een uiterst geval kunt u uw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel verliezen en geen rente- en bonusbetalingen ontvangen.

Onderstaand vindt u enkele risico's die zich voor kunnen doen:

  • Risico’s verbonden aan de uitgevende instelling en haar onderneming, bijvoorbeeld vertraging in de oplevering van het Zonnepark Eemshaven, tegenvallende weersomstandigheden, technische gebreken, niet-verzekerde schade aan Zonnepark Eemshaven of tegenvallende resultaten van andere zonneparken die de uitgevende instelling beheert en exploiteert;
  • Risico’s verbonden aan de obligatie, bijvoorbeeld vervroegde aflossing van de obligaties en beperkte verhandelbaarheid;
  • Overige risico’s, zoals wijzigingen in wet- en regelgeving.

Meer informatie over de risico's vindt u in het informatie memorandum van de aanbieder.

 

Belangrijke informatie van DuurzaamInvesteren

  • Investeer pas als u goed begrijpt wat wordt aangeboden;
  • Spreid uw investeringen om risico's te beheersen;
  • Investeer nooit geld dat u niet kunt missen.*

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

 

(c) Nuon Samen in Zon B.V., de uitgevende instelling van de obligatielening

Investeerders

Aanbieder

Nuon Samen in Zon B.V.
Zonnepark Eemshaven: 3,8 MW zonnepark (ca. 11.975 panelen)
Status: Klaar om gebouwd te worden
Ontwikkelaar: N.V. Nuon Duurzame Energie, moedermaatschappij van de uitgevende instelling
Voorwaarde Obligatielening: Dat minimaal €500.000 wordt geïnvesteerd
 
Informatie Memorandum: Download informatie memorandum
Obligatie voorwaarden: Download voorbeeld
AFM Informatiedocument: Download document
Stel uw vraag: sameninzon@nuon.com
DuurzaamInvesteren
Wij zijn ook te vinden op:

DuurzaamInvesteren
Keizersgracht 127
1015 CJ Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.