Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren

Inleiding

De Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren is een gezamenlijk initiatief van DuurzaamInvesteren en de uitgevende instellingen die via het platform van DuurzaamInvesteren.nl financiering aantrekken voor hun projecten. De Stichting is opgericht voor de beleggers die via DuurzaamInvesteren.nl een investering hebben gedaan in deze projecten.

De stichting heeft als doel investeerders met praktische raad en daad bij te staan wanneer een uitgevende instelling niet aan haar verplichtingen voldoet en de investeerders, op basis van de bepalingen in de onderliggende investeringsovereenkomst, op mogen komen voor hun rechten. Denk hierbij aan het opeisen van een vordering op de uitgevende instelling of het uitwinnen van een pandrecht.

Wanneer projecten conform verwachting draaien en uitgevende instellingen aan hun verplichtingen jegens investeerders voldoen, is de stichting inactief. Wanneer een uitgevende instelling niet aan haar verplichtingen voldoet, komt de stichting in actie.

Belangenbehartiging

Belangenbehartiging in geval een uitgevende instelling niet aan haar verplichtingen voldoet en in verzuim komt, betekent in de praktijk dat er direct een aantal 'protocollaire stappen' worden genomen. Denk hierbij aan het contact leggen met de betreffende uitgevende instelling, het inwinnen van informatie en juridisch advies en het daarover verslag uitbrengen aan de betrokken investeerders. Het doel van deze fase is niet zozeer het nemen van beslissingen, maar veeleer het inventariseren van de situatie van mogelijke opties.

In tweede instantie, kan de stichting overgaan tot het nemen van verdergaande (juridische) stappen. In die gevallen waarin verdergaande stappen nodig zijn, legt de stichting een voorstel hiertoe ter goedkeuring voor aan de investeerders.

Als hoofdspelregel vraagt de stichting eerst de goedkeuring van investeerders vraagt voordat ze stammen neemt, tenzij de aard van de handeling dat niet vereist (denk aan het 'protocollair' inwinnen van informatie of het benaderen van een juridisch expert). Ook kan de situatie verlangen dat de stichting met spoed moet handelen om de belangen van investeerders zo goed mogelijk te behartigen.

Vorderingen en pandrechten

Om de stichting in staat te stellen namens investeerders op te treden is het nodig dat de stichting eigenaar is van de vordering die opgeëist moet worden en een eventueel pandrecht dat uitgewonnen moet worden. De opzet is dat investeerders onder een zogenaamde opschortende voorwaarde hun vordering overdragen en daarnaast een eventueel pandrecht op naam van de stichting laten vestigen.

De opschortende voorwaarde voor overdracht van de vordering is dat er sprake is van een situatie van verzuim / onmiddellijke opeisbaarheid, conform artikel 7 van de investeringsovereenkomst tussen de investeerder en de uitgevende instelling. Totdat er sprake is van een dergelijke situatie, is de investeerder dus eigenaar van de vordering.

Onderstaande tabel geeft per situatie aan waar het eigendom van de vordering ligt, wat de status van het pandrecht is, en wat de stichting doet.

  Uitgevende instelling voldoet aan verplichtingen Uitgevende instelling is in gebreke Uitgevende instelling is in verzuim / er is sprake van onmiddellijke opeisbaarheid
Eigendom vordering: bij investeerder bij investeerder bij stichting
Eigendom en status zekerheidsrecht: bij stichting, niet uitwinbaar bij stichting, nog niet uitwinbaar bij stichting, uitwinbaar
Stichting: treedt niet op bereidt zich voor treedt op en gaat evt. over tot uitwinnen zekerheidsrecht

 

Stel uw vraag

Hieronder vindt u een aantal veelgestelde vragen die een beeld geven van de stichting en haar werking. Deze zullen van tijd tot tijd aangevuld worden, op basis van additionele vragen die wij krijgen. Dus mocht u aanvullende vragen hebben, neem dan per e-mail contact op met de stichting.

Statuten van de stichting

Hieronder kunt u de Akte van Oprichting van de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren downloaden. Deze akte bevat de statuten van de stichting.

PDFdocument Akte van oprichting

DuurzaamInvesteren
Wij zijn ook te vinden op:

DuurzaamInvesteren
Keizersgracht 127
1015 CJ Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.