NL MAB B.V.
NL MAB B.V.

NL MAB B.V.

Portefeuille Zakelijk Laadpalen

NL MAB SPV1 B.V. beoogt met de uitgifte van de senior obligatielening zowel 230 operationele laadpalen over te nemen van het moederbedrijf NL MAB die de laadpaallocaties eerder heeft ontwikkeld alsook de financiering van 140 nieuwe laadpalen. 

De obligatielening biedt een rente van 5,0% per jaar met een looptijd van 5 jaar (60 maanden). Gedurende de looptijd wordt de obligatielening geheel afgelost. 

Totaal geïnvesteerd

€925.000

100%
Voortgang minimaal bedrag
€650.000
100%
Voortgang streefbedrag
€925.000
Rentevergoeding op jaarbasis
5,00%
Looptijd
60 maanden
Type financieel product
Senior obligatielening
Status
Project gestart
Inschrijving start op
donderdag 23 mei 2019 om 10:00
Inschrijving sloot op
dinsdag 4 juni 2019 om 15:43
NL MAB B.V.
NL MAB B.V.

 Overnemen van 230 operationele laadpalen van het moederbedrijf NL MAB en de financiering van 140 nieuwe laadpalen.


Adres

Wagenweg 66
2012NG Haarlem

Stel je vraag E-mail de aanbieder

Over dit project

De vraag naar nieuwe laadpalen is groot en bestaande klanten benaderen NL MAB actief voor nieuwe locaties. Momenteel heeft de onderneming overeenstemming met verschillende nieuwe locaties voor de plaatsing van ruim 100 nieuwe Laadpalen. De ambitie van NL MAB is om in 2019 en 2020 haar portefeuille Laadpalen substantieel verder uit te breiden naar tenminste 500 Laadpalen.

Over de aanbieder

NL MAB exploiteert laadpalen voor elektrische voertuigen gebruikmakend van een zogenaamde “verlengde private aansluiting”. Volgens dit concept wordt een oplaadpunt in de (semi-) publieke ruimte geplaatst en gevoed door een kabel die wordt aangesloten ‘achter’ de elektriciteitsmeter van een woonhuis of bedrijfspand.

Terug naar boven

Belangrijkste kenmerken

De uitgevende instelling wordt ingericht als exploitatiemaatschappij van de gehele portefeuille laadpalen (370 Laadpalen totaal).

De obligatielening is niet achtergesteld aan een andere financiering.


Uitgevende instelling:

NL MAB B.V.

Obligatielening: Minimaal €650.000 en maximaal €925.000
Nominale waarde: €1.000 per obligatie
Inleg: Minimaal €1.000 (één obligatie)
Rangorde: Senior obligatielening
Rentevergoeding: 5,00% op jaarbasis
Rentebetaling: De verschuldigde rente wordt per kwartaal achteraf betaald
Looptijd: 5 jaar
Aflossing:
 1. Het eerste jaar van de looptijd – waarin een deel van de portefeuille laadpalen geplaatst zal worden – zullen alleen rentebetalingen worden gedaan.
 2. Van het tweede tot en met het vijfde jaar van de looptijd zal de obligatielening volgens een annuïtair schema volledig worden afgelost.
 3. Indien de uitgevende instelling besluit om (een deel van) de obligatielening vervroegd af te lossen dan zal zij aan obligatiehouder een boetebedrag betalen, zodanig hoog dat het negatieve effect van de vervroegde aflossing op het gemiddeld netto rendement teniet wordt gedaan.
Zekerheden:

De uitgevende instelling verstrekt de volgende zekerheidsrechten aan de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren ter nakoming van de verplichtingen aan obligatiehouders:

 • Eerste pandrecht op de aandelen van de Uitgevende Instelling;
 • Eerste pandrecht op de activa van de Uitgevende Instelling;
 • Eerste pandrecht op alle vorderingen van de Uitgevende Instelling;
 • Gedurende de Looptijd wordt een financiële reserve (debt service reserve account ‘DSRA’) ter grootte van €128.291 (2 kwartalen Rente-en-Aflossingsverplichtingen) opgebouwd.
Transactiekosten: Eenmalig 2,00% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Voorbeeld
rendements
berekening:

Een geïnteresseerde koopt 1 (een) obligatie voor €1.000,00 de nominale waarde, daarbij betaalt de geïnteresseerde ook éénmalig 2,00% transactiekosten over het geïnvesteerde bedrag (€20,00 inclusief BTW, per obligatie). In totaal betaalt de inschrijver €1.020,00 voor de aanschaf van 1 (een) obligatie.

Gedurende de looptijd heeft een obligatiehouder jaarlijks recht op 5,00% rente over de uitstaande (nog niet afgeloste) hoofdsom.

Gedurende de looptijd zal de obligatielening geheel worden afgelost conform het schema in het informatiememorandum. Aan het einde van de looptijd heeft een obligatiehouder in totaal €1.159,55 per obligatie ontvangen op een investering van €1.020,00.

Het gemiddelde effectieve rendement op jaarbasis voor een obligatiehouder, inclusief transactiekosten, bedraagt 4,40%.

Terug naar boven

Duurzaamheid

Vanuit haar ambitie om de mobiliteitssector te verduurzamen en de energietransitie in brede zin te bevorderen heeft de Nederlandse overheid, in samenspraak met verschillende marktpartijen, de doelstelling geformuleerd om in 2030 2.000.000 elektrische voertuigen (“EV’s”) op de Nederlandse wegen te laten rijden. 

Een dergelijke groeidoelstelling voor EV’s betekent dat er een aanzienlijke uitbreiding nodig is in laadinfrastructuur. Om de ca. 2 miljoen EV’s in 2030 te kunnen faciliteren, zal het aantal laadpalen in de (semi) publieke- en private ruimte, tot ca. 1,7 miljoen moeten stijgen. 

Terug naar boven

Risicofactoren

Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van je belegging ten gevolge waarvan je jouw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt je enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

 • Risico van lager dan geprognotiseerde kasstromen;
 • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
 • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt je in het informatiememorandum van de aanbieder.

Terug naar boven

Inschrijven

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden

 • Investeer pas als je goed begrijpt wat wordt aangeboden;
 • Spreid je investeringen om risico's te beheersen;
 • Investeer nooit geld wat je niet kunt missen. *

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

Terug naar boven

Vrijstelling van de prospectusplicht

DuurzaamInvesteren heeft een AFM-vergunning, waarom dan toch de AFM-melding bovenaan de pagina? Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €925.000 lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM-informatiedocument’ is beschikbaar onderaan deze propositie pagina.
Terug naar boven

© Copyright 2019 NL MAB B.V., de uitgevende instelling van de senior obligatielening