AFM-vergunning DuurzaamInvesteren.nl

Inleiding

Crowdinvesting B.V. (handelend onder de naam DuurzaamInvesteren.nl) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 Wft voor het verlenen van beleggingsdiensten. Crowdinvesting B.V. (DuurzaamInvesteren.nl) is opgenomen in de registers van de AFM.

Wij hebben bewust gekozen om onder een vergunning - en daarmee doorlopend toezicht door AFM en DNB - te opereren, om u als belegger ervan te verzekeren dat wij instaan voor een professionele en transparante dienstverlening. Hieronder vindt u een aantal belangrijke kenmerken van het vergunningsregime.

 

Toetsing van personen en processen

De personen die bij DuurzaamInvesteren het dagelijks beleid bepalen (de directie) zijn voorafgaand aan vergunningverlening getoetst op geschiktheid en betrouwbaarheid. Daarbij heeft de AFM o.a. gekeken naar ervaring, opleidingen, capaciteiten, CV beoordelingen en referentiechecks.

Daarnaast zijn de activiteiten van DuurzaamInvesteren beoordeeld, onder meer op de gebieden van integriteit en beheersing van de bedrijfsvoering. Ook zijn onze governance structuren - zoals de administratieve organisatie en de interne controle - beoordeeld.

 

Zorgplicht

DuurzaamInvesteren heeft een duidelijke zorgplicht richting beleggers die van haar diensten gebruik maken. Die plicht ziet er onder andere op, dat u bij het maken van een investeringsbeslissing de beschikking heeft over transparante, volledige, en juiste informatie over de aanbieding.

Wij vereisen daarom van uitgevende instellingen voor iedere aanbieding een toegankelijk en volledig informatie memorandum, waarin niet alleen de voordelen maar ook de risico's van het investeren in de aanbieding worden beschreven.

 

Kapitaalsvereisten

Voor DuurzaamInvesteren.nl gelden er kapitaalsvereisten, onder meer met betrekking tot het minimum eigen vermogen en de solvabiliteit. De Nederlandse Bank houdt toezicht en verwacht van DuurzaamInvesteren.nl dat zij solide en doeltreffende strategieeën en procedures heeft, aan de hand waarvan zij doorlopend nagaat of, en ervoor zorgt dat, de hoogte van haar eigen vermogen aansluit op de omvang en de aard van haar huidige en mogelijk toekomstige risico's.

DuurzaanInvesteren dient een minimum eigen vermogen aan te houden en mag bijvoorbeeld geen negatief eigen vermogen hebben. Het eigen vermogen wordt ieder halfjaar, als onderdeel van een bredere rapportage, gecommuniceerd aan DNB.

 

Beleggerscompensatiestelsel

DuurzaamInvesteren is aangesloten bij het beleggerscompensatiestelsel (BCS). Deze regeling heeft tot doel om personen en kleine ondernemingen die, op grond van een beleggingsdienst, geld en/of financiële instrumenten (bijvoorbeeld effecten of opties) hebben toevertrouwd aan een vergunninghoudende bank, beleggingsonderneming of financiële instelling, te compenseren indien de betreffende financiële onderneming niet in staat is om te voldoen aan haar verplichtingen die voortvloeien uit vorderingen die verband houden met die beleggingsdienst.

Het BCS garandeert een bedrag van maximaal 20.000 euro per persoon per instelling.

Ga voor een volledige uitleg over het BCS naar de BCS-pagina op de website van DNB.

Toezichthoudende instanties

Logo's AFM en DNB

Het toezicht op beleggingsondernemingen ligt primair bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Daarnaast houdt De Nederlandse Bank (DNB) prudentieel toezicht, onder andere, op de mate van kapitalisatie en solvabiliteit van de ondernemingen.

DuurzaamInvesteren
Wij zijn ook te vinden op:
DuurzaamInvesteren
Singel 146
1015 AG Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.