Xaam Verduurzamen II B.V.

Xaam Verduurzamen II B.V.
Einddatum: 14 januari 2021 Minimaal te investeren bedrag: € 1.000

De uitgevende instelling, Xaam Verduurzamen II B.V., biedt u de mogelijkheid om te investeren in een senior 5,25% senior obligatielening met een looptijd van 10 jaar.

De obligatielening is verbonden aan de exploitatie (verhuur) van grond (22,5 ha), waarop de huurder van de grond een glastuinbouwcomplex inclusief 35MWp zonnestroomproject zal realiseren.

Geboden rente 5,25%
Streefbedrag € 2.390.000
Geïnvesteerd bedrag € 2.390.000
100%

Beschrijving

*** Vanaf maandag 14 december 2020 om 10:00 kunt u in deze aanbieding investeren ***

 

Vrijstelling van de prospectusplicht
DuurzaamInvesteren heeft een AFM vergunning, waarom dan toch de AFM melding bovenaan de pagina?
Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €4.000.000, lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM informatiedocument’ is beschikbaar rechts op deze projectpagina.

 

Xaam Verduurzamen II B.V. (de uitgevende instelling) biedt u de mogelijkheid om in te schrijven op een senior obligatielening verbonden aan het financieren van een deel van de waarde en gebruiksrecht van grond ten behoeve van een te realiseren glastuinbouwcomplex en 35 MWp zonnestroomproject. De obligatielening heeft een looptijd van tien (10) jaar en biedt een vaste rente van 5,25% op jaarbasis. Ten behoeve van obligatiehouders verstrekt de uitgevende instelling zekerheden op de activa van de uitgevende instelling met een getaxeerde waarde van €7.350.000.

 

Samenvatting
De samenvatting op deze pagina biedt een inleiding op het bij de uitgifte van de obligatielening behorende informatiememorandum. Geïnteresseerden dienen kennis te nemen van de inhoud van het gehele informatie memorandum alvorens een investering in de obligatielening te overwegen.

 

Over Xaam
Xaam is hét duurzame energiebedrijf dat het anders doet. Xaam is in 2020 ontstaan door de fusie van Agreco & OneSolar. Xaam heeft als missie: de omschakeling van vervuilende energie naar groene energie versneld doorvoeren zodat het voor elk bedrijf mogelijk is om te verduurzamen. Op een manier waar iedereen iets aan heeft.

In 2021 zal Xaam over de grens van 1.000.000 (!) geïnstalleerde zonnepanelen heen gaan. Daarmee is Xaam niet alleen de eerste, maar ook de grootste van Nederland.

 

Xaam Verduurzamen II B.V.
Eind 2018 is de moedermaatschappij van de uitgevende instelling, begonnen met het ontwikkelen van een glastuinbouwcomplex van 16 hectare, inclusief een 35 MWp (met ca.100.000 zonnepanelen) dakgebonden zonnestroomsysteem, in de gemeente Velden (Limburg). Daartoe heeft zij in oktober 2019 twaalf grondpercelen, in totaal ca. 22,5 hectare, aangekocht.

De grond zal op 24 december 2020 worden overgedragen aan en daarna langjarig geëxploiteerd worden door Xaam Verduurzamen II B.V., tevens de Uitgevende Instelling van de obligatielening.

De uitgevende instelling verhuurd de grond - voor minimaal 20 jaar - aan One Solar Beheer VI B.V. die op de grond het betreffende glastuinbouwcomplex en zonnestroomsysteem, na oplevering in de zomer van 2021, zal exploiteren. Onder het afgesloten overeenkomst zal de huurder aan de uitgevende instelling een vaste vergoeding van €600.000 per jaar betaling. De overeenkomst gaat in op 1 januari 2021 en de huur wordt in gelijke delen maandelijks vooruitbetaalt.

 

Waar investeer ik precies in?  
U kunt obligaties kopen die onderdeel zijn van een obligatielening uitgegeven door Xaam Verduurzamen II B.V., de uitgevende instelling. De uitgevende instelling zal de opbrengst van de obligatielening gebruiken om een deel van de aankoop van de hierboven beschreven grondpositie te financieren. De rente en aflossing aan obligatiehouders wordt gedekt door inkomsten uit de verhuur van de grond aan One Solar Beheer VI B.V. die de grond gebruikt om een glastuinbouwcomplex en 35MWp zonnestroomsysteem te exploiteren.

De Obligatielening is niet achtergesteld aan een andere financiering.

Om de rechten van Obligatiehouders in geval van calamiteiten te waarborgen worden op naam van de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren zekerheidsrechten gevestigd op de activa van de Uitgevende Instelling, waaronder de Grond en de inkomsten uit de huurovereenkomst, met een getaxeerde waarde van €7.350.000 (zeven miljoen driehonderd vijftigduizend euro).

Meer informatie over de uit te geven obligatielening vindt u in het informatiememorandum van de aanbieder.

 

Belangrijkste kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: Xaam Verduurzaamen II B.V.
Omvang: Minimaal €2.000.000 en maximaal €4.000.000
Nominale waarde: €1.000 per obligatie (nominale waarde)
Rangorde: Senior obligatielening, niet achtergesteld aan een andere financiering
Rentevergoeding: 5,25% op jaarbasis, gedurende de looptijd van de obligatie
Rentebetaling: Jaarlijks op de rente- en aflossingsdatum
Looptijd: 10 jaar (120 maanden) vanaf de ingangsdatum
Aflossing: Gedurende de looptijd wordt jaarlijks een deel van de obligatielening afgelost, in totaal 50% (€500 per obligatie met een nominale waarde van €1.000). Het resterende deel van de obligatielening wordt in een keer afgelost op de aflossingsdatum middels een herfinanciering van de resterende obligatielening.
Zekerheden: De Uitgevende Instelling verstrekt de volgende zekerheidsrechten op de activa van de uitgevende instelling met een totale getaxeerde waarde van €7.350.000 aan de Stichting ter nakoming van de verplichtingen aan Obligatiehouders.
 • Het eerste hypotheekrecht op de Grond, met een getaxeerde waarde van €3.145.000;
 • Het eerste pandrecht op alle (toekomstige vorderingen) uit de huurovereenkomst tussen de Uitgevende Instelling en One Solar Beheer VI B.V., met een getaxeerde waarde van €4.200.000;
 • Het eerste pandrecht op de overige activa van de Uitgevende Instelling.
Transactiekosten: Eenmalig 3,0% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving

 

Voor u betekent dit het volgende:

 • U betaalt per obligatie €1.030 dat is de nominale waarde (€1.000) plus transactiekosten (€30);
 • Gedurende de looptijd ontvangt u een rentebetaling van 5,25% op jaarbasis over de uitstaande (nog niet afgeloste) hoofdsom;
 • Daarnaast wordt gedurende de looptijd de obligatielening geheel afgelost conform het aflossingsschema;
 • Aan het einde van de looptijd heeft u in totaal €1.406,88 ontvangen op een investering van €1.030;
 • Rekening houdend met transactiekosten is u gemiddelde netto rendement 4,8% op jaarbasis.

 

Risico's verbonden aan deze obligatielening
Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van uw belegging ten gevolge waarvan u uw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt u enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

 • Risico's verbonden aan de uitgevende instelling en haar onderneming, waaronder het risico van tegenvallende inkomsten door wanbetaling of faillissement van de huurder van de grond;
 • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder, risico van herfinanciering van de obligatielening;
 • Overige risico's, waaronder, interpretatieverschillen met betrekking tot en niet nakomen van contracten en overeenkomsten, wijzigende wet- en regelgeving of calamiteiten (o.a. Corona).

 

Meer informatie over de risico's vindt u in het informatiememorandum van de aanbieder.

 

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden:

 • Investeer pas als u goed begrijpt wat wordt aangeboden;
 • Spreid uw investeringen om risico's te beheersen;
 • Investeer nooit geld wat u niet kunt missen.*

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

(c) Xaam Verduurzamen II B.V., de Uitgevende Instelling van de obligatielening

Aanbieder

Xaam Verduurzamen II B.V.
Doel

Financiering van een deel van de aankoop van de grond, waarop middels een recht van opstal een glastuinbouwcomplex inclusief 35 MWp zonnestroomsysteem zal worden gerealiseerd.

Status: De uitgevende instelling heeft een huurovereenkomst voor minimaal 20 jaar getekend met de huurder One Solar Beheer VI B.V.
Zekerheden: Zekerheden op de grond en de huurovereenkomst met een getaxeerde waarde van €7.350.000.
Voorwaarden voor uitgifte: Dat er minimaal €2.000.000 geinvesteerd wordt
Informatie Memorandum: Download informatiememorandum
Obligatievoorwaarden: Download obligatievoorwaarden
AFM Informatiedocument: Download AFM informatiedocument
Taxatierapport: Download taxatierapport
Stel uw vraag: obligaties@xaam.nl
DuurzaamInvesteren maakt gebruik van cookies DuurzaamInvesteren gebruikt cookies onder andere om de website te analyseren en te verbeteren, voor social media en om er voor te zorgen dat je voor jou relevante advertenties te zien krijgt. Meer weten over deze cookies, klik hiernaast op “Meer informatie”. Je geeft, door gebruik te blijven maken van deze website of door hiernaast op akkoord te drukken, aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies op de websites van DuurzaamInvesteren. Wil je niet alle soorten cookies toestaan, klik dan op “Cookie instellingen aanpassen”.

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:
 

DuurzaamInvesteren
Keizersgracht 127
1015 CJ Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.