Sosimple Solar Investment - portefeuille zonnestroomsystemen (ronde 6)

Sosimple Solar Investment - portefeuille zonnestroomsystemen (ronde 6)
Einddatum: 08 augustus 2022 Minimaal te investeren bedrag: € 1.000

Sosimple Solar Investment I B.V. biedt u de mogelijkheid om te investeren in een 6% senior obligatielening met een looptijd van 5 jaar.

De obligatielening is verbonden aan de aankoop, installatie en exploitatie van een portefeuille zonnestroomsystemen geplaatst op de daken van MKB ondernemingen in Zuid-Afrika.

Geboden rente 6,00%
Streefbedrag € 500.000
Geïnvesteerd bedrag € 500.000
100%

Beschrijving

***Obligatiehouders van eerdere uitgiften hebben met voorrang de mogelijkheid gekregen in te schrijven op deze aanbieding van 11 juli tot 13 juli***

*** Vanaf vrijdag 15 juli om 10:00 kunt u in deze aanbieding investeren***

 

 

Vrijstelling van de prospectusplicht
DuurzaamInvesteren heeft een AFM-vergunning, waarom dan toch de AFM-melding bovenaan de pagina?
Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €850.000, lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbijverklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM-informatiedocument’ is beschikbaar rechts op deze projectpagina.

 

Voor de uitbreiding van haar portefeuille zonnestroomsystemen geeft Sosimple Solar Investment I B.V. een 6% senior obligatielening uit met een looptijd van 5 jaar. De verplichtingen onder de obligatielening worden gedekt door de inkomsten uit de verkoop van opgewekte zonne-energie voor een periode van minimaal 5 jaar aan MKB ondernemingen in Zuid-Afrika waarbij de zonnestroomsystemen zijn geplaatst.

 

Samenvatting
De samenvatting op deze pagina biedt een inleiding op het bij de uitgifte van de obligatielening behorende informatiememorandum. Geïnteresseerden dienen kennis te nemen van de inhoud van het gehele informatie memorandum alvorens een investering in de obligatielening te overwegen.

 

Investeer met 6% rente en versnel de energietransitie in Zuid-Afrika
Het Nederlandse Sosimple is geboren uit de observatie dat zonne-energie in grote delen van de wereld niet alleen de schoonste, maar ook de goedkoopste bron van energie is terwijl ze momenteel nog slechts in een klein deel van de wereldwijde energievraag voorziet. Haar doel is dan ook zonne-energie beschikbaar te maken voor een grotere groep mensen, beginnend in Zuid-Afrika.  

 

Het Sosimple concept
Sosimple biedt MKB-ondernemingen in Zuid-Afrika zonne-energie opgewekt door zonnestroomsystemen op hun eigen dak, zonder dat zij daarvoor hoge aanvangsinvesteringen hoeven te doen. Doordat Sosimple de systemen installeert, in eigendom houdt en beheert, neemt zij zorgen over financiering, installatie en onderhoud weg en versnelt zij de groei van duurzame energie in Zuid-Afrika. Haar klanten kunnen vervolgens direct genieten van de vele voordelen van zonne-energie en besparen tot meer dan 20% op hun energiekosten!

 

Waarom Zuid-Afrika?
De Zuid-Afrikaanse markt kent uitstekende condities voor de exploitatie van zonnestroomsystemen. Dit wordt enerzijds gedreven door een hoge zonne-intensiteit waardoor deoutput van zonnestroomsystemen in Zuid-Afrika een veelvoud van vergelijkbare systemen in Nederland is. Anderzijds heeft Zuid-Afrika een grote, energie-intensieve economie met een tekort aan elektriciteit die wordt geleverd door oude kolen-en nucleaire installaties.  De prijzen van elektriciteit zijn de afgelopen jaren sterk gestegen (16,5% p.j. over de laatste 10 jaar) en de verwachting is dat deze trend door zal zetten. Hierdoor is rendabele duurzame energiewinning mogelijk zonder subsidies!

 

Waar investeer ik precies in?  
U kunt obligaties kopen die onderdeel zijn van een senior obligatielening uitgegeven door Sosimple Solar Investment I B.V. (de uitgevende instelling). De uitgevende instelling zal de opbrengst van de obligatielening gebruiken voor het financieren van 5-10 nieuwe zonnestroomsystemen. De financiering zal gebruikt worden om de kosten te dekken van de aankoop, installatie en exploitatie van de nieuwe zonnestroomsystemen. Alle zonnestroomsystemen zijn/of worden geïnstalleerd bij MKB ondernemingen in Zuid-Afrika die de opgewekte energie voor minimaal 10 jaar afnemen. De rente en aflossing aan obligatiehouders wordt gedekt door inkomsten uit de verkoop van opgewekte zonne-energie:

 • Het betreft 5-10 zonnestroomsystemen geplaatst door heel Zuid-Afrika (totaal ca. 850 kWp aan zonnestroomsystemen);
 • Opgewekte stroom wordt voor een periode van minimaal 10 jaar 'pay-per-use'aan klanten van de uitgevende instelling verkocht;
 • De prijs voor de opgewekte stroom is contractueel vastgelegd en stijgt mee met de inflatie;
 • De MKB-ondernemingen waarbij de systemen worden geplaatst zijn gescreend om wanbetaling zo veel mogelijk te voorkomen;
 • De zonnestroomsystemen blijven gedurende de gehele looptijd van de obligatielening in eigendom van de uitgevende instelling;
 • De systemen zijn ontworpen om na installatie grotendeels onderhoudsvrij tefunctioneren.

Meer informatie over de uit te geven obligatielening vindt u in het informatiememorandum van de aanbieder.

 

Belangrijkste kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: Sosimple Solar Investment I B.V.
Hoofdsom: Minimaal €150.000 en maximaal €500.000.
Nominale waarde: €1.000 per obligatie.
Inleg: Minimaal €1.000 (1 obligatie). 
Rangorde: Senior (géén achterstelling).
Rentevergoeding: 6% op jaarbasis. 
Rentebetaling: Jaarlijks op de rentedatum. 
Looptijd: 5 jaar (60 maanden)vanaf de ingangsdatum.
Aflossing: De obligatielening wordt gedurende de looptijd volledig afgelost.
Zekerheden: Een zekerheidsrecht op alle (toekomstige) vorderingen van de uitgevende instelling;
Een zekerheidsrecht op de portefeuille zonnestroomsystemen;
Een instaprecht op de beheerscontracten van de zonnestroomsystemen.
Transactiekosten: Eenmalig 2,0% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving.

 

Voorbeeld berekening netto rendement voor obligatiehouders:

 • U betaalt per obligatie €1.020,00 dat is de nominale waarde (€1.000,00) plus transactiekosten (€20,00);
 • Gedurende de looptijd ontvangt ueen rentevergoeding van 6% op jaarbasis;
 • Daarnaast wordt, met uitzondering van het eerste halve jaar, halfjaarlijks ook een deel van de hoofdsom afgelost; 
 • In totaal ontvangt u dus over de looptijd (afgerond) €1.245,44 op een investering van €1.020,00;
 • Rekening houdend met transactiekosten is uw gemiddelde netto rendement 5,42% op jaarbasis.

Risico's verbonden aan deze obligatielening
Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van uw belegging ten gevolge waarvan u uw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt u enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

 • Risico's verbonden aan de uitgevende instelling en haar onderneming, waaronder het risico van wanbetaling door klanten van de uitgevende instelling;
 • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
 • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt u in het informatiememorandum van de aanbieder.

 

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden:

 • Investeer pas als u goed begrijpt wat wordt aangeboden;
 • Spreid uw investeringen om risico's te beheersen;
 • Investeer nooit geld wat u niet kunt missen.*

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

 

(c) Sosimple Solar Investment I B.V., de uitgevende instelling van de obligatielening

Aanbieder

Sosimple Solar Investment - Portefeuille zonnestroomsystemen (ronde 6)
Portefeuille: 20 reeds geinstalleerde zonnestroomsystemen en 5-10 nieuwe zonnestroomsystemen die geinstalleerd zullen worden met de opbrengst van de obligatielening.
Status: Systemen worden geplaatst op daken van klanten voor een periode van minimaal 10 jaar.
Voorwaarden Obligatielening: Minimaal op te halen €150.000.
 
Informatie Memorandum: Download informatiememorandum
Obligatie voorwaarden: Download Obligatievoorwaarden
AFM Informatiedocument: Download AFM informatiedocument
Stel uw vraag: info@Sosimplesolar.nl

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:  

DuurzaamInvesteren.nl
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren.nl (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.