CCE Totaal Financieel F1 B.V. - Portefeuille Verduurzamingsprojecten

CCE Totaal Financieel F1 B.V. - Portefeuille Verduurzamingsprojecten
Einddatum: 07 november 2021 Minimaal te investeren bedrag: € 1.000

De vennootschap, CCE Totaal Financieel F1 B.V., biedt u de mogelijkheid om te investeren in certificaten verbonden aan 5,0% cumulatief preferente aandelen met een looptijd van 10 jaar.

De certificaten worden uitgegeven door Stichting administratiekantoor CCE Totaal Financieel F1 (de uitgevende instelling), ter herfinanciering van een deel van de investeringskosten verbonden aan een portefeuille verduurzamingsprojecten.

Investeren
Verwacht rendement 5,00%
Streefbedrag € 1.150.000
Geïnvesteerd bedrag € 519.000
45%

Beschrijving

*** Vanaf donderdag 7 oktober om 10:00 kunt u in deze aanbieding investeren***

 

Vrijstelling van de prospectusplicht
DuurzaamInvesteren heeft een AFM-vergunning, waarom dan toch de AFM-melding bovenaan de pagina?
Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €1.115.000, lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze certificaten vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM-informatiedocument’ is beschikbaar rechts op deze projectpagina.

 

De vennootschap, CCE Totaal Financieel F1 B.V., biedt particulieren en bedrijven de mogelijkheid om certificaten te verwerven die één op één verbonden zijn aan onderliggende 5,0% cumulatief preferente aandelen in de vennootschap. Met de voorgenomen uitgifte beoogt de vennootschap een deel van de investeringskosten in de portefeuille verduurzamingsprojecten te herfinancieren. Certificaathouders ontvangen gedurende de looptijd jaarlijks een vast bedrag, bestaande uit dividend (5,0%) en terugstorting.


 

Samenvatting
De samenvatting op deze pagina biedt een inleiding op het bij de uitgifte van de certificaten behorende informatiememorandum. Geïnteresseerden dienen kennis te nemen van de inhoud van het gehele informatiememorandum alvorens een investering in de certificaten te overwegen.

 

Clean Capital Energy Group
Clean Capital Energy Group (CCE) is een ontwikkelaar, bouwer en exploitant van zonne-energieprojecten met een focus op Europa en Zuid-Amerika. CCE heeft zonneprojectrechten in verschillende ontwikkelingsstadia met een nominaal vermogen van ongeveer 1,5 GW. Het doel van CCE is om een grote producent van hernieuwbare energie te worden en een belangrijke rol te spelen in de toekomstige wereldwijde duurzame energiemarkten.

 

Bovenstaande zonnestroomsystemen zijn ontwikkeld door en in eigendom van CCE, deze systemen zijn niet verbonden aan de uitgifte van de certificaten.

 

CCE Totaal Financieel F1 B.V. (de 'vennootschap')
In Nederland heeft een dochtermaatschappij van CCE, CCE Totaal Financieel F1 B.V., een portefeuille verduurzamingsprojecten gerealiseerd. Het betreft in totaal zeven verschillende appartementencomplexen waar dakrenovaties (isolatie) hebben plaatsgevonden en vervolgens zonnepanelen met opslagcapaciteit (batterijen) zijn geplaatst. Zes appartementencomplexen liggen in de wijk Kayersmolen, midden in Apeldoorn, één ligt in het centrum van Arnhem. De Verenigingen van Eigenaren (VvE's) van de appartementencomplexen betalen in termijnen voor de financiering van zonnestroomsystemen, dakisolatie en het onderhoud daarvan. De vennootschap draagt zorg voor het onderhoud aan de verduurzamingsprojecten.

 

Waar investeer ik precies in?  
De vennootschap beoogt door middel van uitgifte van cumulatief preferente aandelen €1.150.000 op te halen om een deel van de investeringskosten van de portefeuille verduurzamingsprojecten te herfinancieren. De Stichting administratiekantoor CCE Totaal Financieel F1 (de 'uitgevende instelling') is opgericht om die  aandelen in bezit houden. Zij geeft op haar beurt per aandeel één certificaat uit. De uit te geven certificaten bieden een preferent dividend van 5,0% op jaarbasis die gedurende een looptijd van 10 jaar worden teruggestort ('afgestempeld'). 

Meer informatie over de uit te geven certificaten vindt u in het informatiememorandum van de aanbieder.

 

Belangrijkste kenmerken van de aanbieding

Vennootschap: CCE Totaal Financieel F1 B.V.
Uitgevende instelling: Stichting administratiekantoor CCE Totaal Financieel F1.
Totale nominale waarde: Minimaal €900.000 en maximaal €1.150.000.
Nominale waarde: €1.000 per certificaat.
Inleg: Minimaal €1.000 (1 certificaat) .
Dividend: 5,0% cumulatief preferent dividend per jaar.
Dividendbetaling: Jaarlijks.
Looptijd: 10 jaar.
Terugstorting:
 • De terugstorting zal plaatshebben door middel van een jaarlijkse 'afstempeling' van de nominale waarde van alle onderliggende aandelen. 
 • Gedurende de looptijd wordt een deel (ca. 59%) teruggestort uit operationele kasstromen, het resterende deel (ca. 41%) wordt aan het eind van de looptijd teruggestort na herfinanciering door de vennootschap.
Transactiekosten: Eenmalig 3,0% (incl. BTW) over de nominale waarde bij inschrijving.

 

Voorbeeld berekening bruto rendement voor certificaathouders:

 • U betaalt per certificaat €1.030,00 dat is de nominale waarde (€1.000,00) plus transactiekosten (€30,00);
 • Gedurende de looptijd heeft u een jaarlijks recht op 5,0% dividend over het ingelegde bedrag, verminderd met de terugstorting(en) op de inleg;
 • Daarnaast zal gedurende de looptijd de waarde van het certificaat worden teruggestort; 
 • Afhankelijk van uw fiscale positie ontvangt u gedurende de looptijd bruto €1.380,53 op een investering van €1.030,00;
 • Rekening houdend met transactiekosten is uw bruto effectief rendement 4,5% op jaarbasis;
 • Bij de vaststelling van het bruto effectief rendement is geen rekening gehouden met de fiscale positie van de certificaathouder. Het netto effectief rendement zal per certificaathouder verschillen en kan lager uitvallen dan het bruto effectief rendement van 4,5% op jaarbasis.

 

Risico's verbonden aan deze certificaten
Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van uw belegging ten gevolge waarvan u uw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt u enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

 • Risico's verbonden aan de vennootschap en haar onderneming, waaronder het risico verbonden aan de overschrijding van onderhouds- en garantiekosten;
 • Risico's verbonden aan de certificaten, waaronder het risico van beperkte verhandelbaarheid van de certificaten;
 • Overige risico's, waaronder het risico van een aanmerkelijk belang zoals hieronder beschreven.

Meer informatie over de risico's vindt u in het informatiememorandum van de aanbieder.

 

Aanmerkelijk belang of deelnemingsvrijstelling
Natuurlijk persoon
Indien een natuurlijk persoon een aanmerkelijk belang heeft (hiervan is sprake indien de belegger individueel dan wel gezamenlijk met zijn familieleden 5% of meer van de certificaten houdt), worden inkomsten hieruit belast in Box 2. Dividenduitkeringen worden dan belast tegen het tarief van 26,9%. Ook eventuele verkoopresultaten van de certificaten worden belast tegen 26,9%. Dit is aanmerkelijk hoger dan de belasting verschuldigd indien de natuurlijk persoon in box 3 valt.

Rechtspersoon
Indien het certificaat door een besloten vennootschap (of een andere voor de vennootschapsbelasting belastingplichtige entiteit) wordt gehouden zullen de met het certificaat behaalde resultaten in beginsel belast worden bij de besloten vennootschap tegen het vennootschapsbelastingtarief van maximaal 25% (tarief 2021) waarbij een tarief van 15% wordt gehanteerd over winst tot €245.000 (2022: €395.000). De betaalde transactiekosten kunnen ten laste van de winst worden gebracht.

Bovenstaande geldt niet indien de vennootschap gebruik kan maken van de zogenaamde ‘deelnemingsvrijstelling’. In zijn algemeenheid kan gezegd worden dat bij een belang van 5% of meer in het totale nominale aandelenkapitaal (aanmerkelijk belang) de deelnemingsvrijstelling van toepassing is. De deelnemingsvrijstelling houdt in dat opbrengsten (dividenden en verkoopresultaten, winsten en verliezen) niet belast zijn.

 

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden:

 • Investeer pas als u goed begrijpt wat wordt aangeboden;
 • Spreid uw investeringen om risico's te beheersen;
 • Investeer nooit geld wat u niet kunt missen.*

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de administratievoorwaarden voortvloeiende afspraken met investeerders.

 

(c) Stichting administratiekantoor CCE Totaal Financieel F1, de Uitgevende Instelling van de certificaten

Aanbieder

CCE Totaal Financieel F1 B.V.
Doel: Herfinanciering van een deel van de investeringskosten in de portefeuille verduurzamingsprojecten. 
Status: Volledig operationeel sinds 17 september 2021.
Voorwaarden uitgifte certificaten: Dat minimaal voor een bedrag van €900.000 is ingeschreven op certificaten.
Informatie-memorandum: Download informatiememorandum
Administratie-voorwaarden: Download administratievoorwaarden
AFM informatiedocument: Download AFM informatiedocument
Stel uw vraag: office@cc-energy.com
Investeren

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:
 

DuurzaamInvesteren
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.