Windpark Binnenhaven - alleen voor omwonenden of leden van Zeeuwind of inwoners van Zeeland

Windpark Binnenhaven - alleen voor omwonenden of leden van Zeeuwind of inwoners van Zeeland
Einddatum: 13 december 2021 Minimaal te investeren bedrag: € 500

Die uitgevende instelling, Windpark Cluster B.V., is de eigenaar van Windpark Binnenhaven en biedt omwonenden de mogelijkheid om te investeren in een 4,5% achtergestelde obligatielening met een looptijd van ca. 10 jaar en 6 maanden.

De uitgevende instelling geeft de obligatielening speciaal uit voor omwonenden (ook eigenaren van nabijgelegen recreatiewoningen), leden van Zeeuwind en inwoners van Zeeland. Daarom mogen uitsluitend deze groepen inschrijven op de obligatielening.

Let op! U kunt tot en met 17:00 op 13 december inschrijven op de obligatielening ook als het bedrag al volgeschreven is. Obligaties zullen na afloop toegewezen worden.

Geboden rente 4,50% - 5,00%
Streefbedrag € 1.500.000
Geïnvesteerd bedrag € 2.284.000
152%

Beschrijving

*** Vanaf 29 november 2021 om 10:00 kunnen omwonenden in deze aanbieding investeren! De inschrijfperiode loopt tot en met 17:00 op 13 december 2021. ***

*** Let op! Alleen omwonenden, leden van Zeeuwind en inwoners van Zeeland kunnen inschrijven op deze obligatielening. Zij zijn dan ook de enige groepen die een aankondigingsmail van DuurzaamInvesteren ontvangen hebben. ***

 

Vrijstelling van de prospectusplicht
DuurzaamInvesteren heeft een AFM vergunning, waarom dan toch de AFM melding bovenaan de pagina?
Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €1.500.000, lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM informatiedocument’ is beschikbaar rechts op deze projectpagina.

 

Die uitgevende instelling, Windpark Cluster B.V., is eigenaar van Windpark Binnenhaven en biedt omwonenden de mogelijkheid om te investeren in een 4,5% achtergestelde obligatielening met een looptijd van ca. 10 jaar en 6 maanden.

De uitgevende instelling geeft de obligatielening speciaal uit voor omwonenden (waaronder tevens eigenaren van nabijgelegen recreatiewoingen), leden van Zeeuwind en inwoners van Zeeland. Daarom mogen uitsluitend deze groepen inschrijven op de obligatielening. 

Omwonenden van het windpark die vallen binnen de 1e kring hebben recht op een bonusrente van 0,5% voor een totale rente van 5,0% per jaar. Daarnaast betalen zij geen transactiekosten. De obligatielening is verbonden aan de herfinanciering van een deel van de investeringskosten in Windpark Binnenhaven.

 

Samenvatting
De samenvatting op deze pagina biedt een inleiding op het bij de uitgifte van de obligatielening behorende informatiememorandum. Geïnteresseerden dienen kennis te nemen van de inhoud van het gehele informatiememorandum alvorens een investering in de obligatielening te overwegen.

 

Windpark Cluster B.V.
Windpark Cluster B.V., de uitgevende instelling van de obligatielening en eigenaar van Windpark Binnenhaven, is opgericht als onderdeel van de E-Connection groep, een groep bedrijven die ruim 25 jaar ervaring heeft met de realisatie en het beheer van windparken in Nederland. E-Connection is o.a. betrokken geweest bij Windpark Roompotsluis, Windpark Bouwdokken en Windpark Roggeplaat. Bij Windpark Binnenhaven werkt E-Connection samen met de Coöperatieve duurzame energievereniging Zeeuwind U.A. (‘Zeeuwind’). Zeeuwind is een coöperatie voor duurzame energie, met als werkgebied de provincie Zeeland en haar directe omgeving. Haar ruim 2.800 leden bestaan voor het merendeel uit particulieren. Daarnaast zijn alle 13 Zeeuwse gemeenten lid, plus een aantal bedrijven, verenigingen en stichtingen. Zeeuwind is onder andere initiatiefnemer van Windpark Krammer. 

 

Windpark Binnenhaven
Windpark Binnenhaven maakt deel uit van het integrale plan Optimalisatie Windparken Oosterscheldekering (OWO), waarmee het opgesteld windenergievermogen op locatie wordt uitgebreid van 80 MW naar 130 MW. Windpark Binnenhaven zal gebouwd worden in de gemeente Veere en zal bestaan uit 4 windturbines met een totaal opgesteld vermogen van 17,2MW. Naar verwachting zal het windpark zo'n 69.400 MWh per jaar produceren en zal voor ten minste 20 jaar geëxploiteerd worden door de uitgevende instelling. De verwachte operationele oplevering van het windpark is december 2021. 

 

Waar investeer ik precies in?  
U kunt zich inschrijven op de obligatielening uitgegeven door Windpark Cluster B.V. (de uitgevende instelling). De uitgevende instelling zal de opbrengst van de obligatielening gebruiken om een deel van de investeringskosten van Windpark Binnenhaven te herfinancieren. De rente en aflossing aan obligatiehouders wordt gedekt door inkomsten uit SDE-subsidie en de verkoop van de opgewekte elektriciteit en de daarbij behorende Garanties van Oorsprong (GVO’s).

 

Exclusieve aandacht voor de omgeving
De initiatiefnemers van Windpark Binnenhaven vinden het belangrijk omwonenden van het windpark de mogelijkheid te bieden om te investeren in het windpark. Daarom geeft de uitgevende instelling de obligatielening speciaal uit voor de hieronder genoemde groepen. Alleen deze groepen mogen inschrijven op de obligatielening.

Bij omwonenden wordt onderscheid gemaakt tussen een ‘1e kring’ en een ‘2e kring’ op basis van hun nabijheid tot het windpark.

 • Omwonenden in de 1e kring zijn inwoners van de Gemeenten Veere, Schouwen-Duiveland en Noord-Beveland, alsmede eigenaren van vakantiewoningen direct aangrenzend aan het windpark en werknemers van E-Connection en Zeeuwind.
 • Omwonenden in de 2e kring zijn de overige inwoners van de Provincie Zeeland en leden van Zeeuwind niet woonachtig in een van de gemeenten uit de 1e kring (die op 31 oktober 2021 lid waren van Zeeuwind).

Inschrijvers die kwalificeren als omwonende binnen de 1e kring krijgen voorrang bij toewijzing, hebben recht op een bonusrente en betalen geen transactiekosten. 

Buiten de 2e kring mogen geen andere (rechts-)personen inschrijven op de obligatielening.

Een lijst van postcodes die binnen de 1e kring en de 2e kring vallen kunt u hier downloaden. Als u werknemer bent van E-Connection of Zeeuwind vragen wij u om bij inschrijving uw werk-emailadres in te vullen. Als u een vakantiewoning heeft in het gebied direct aangrenzend aan het windpark zoals omschreven in het informatiememorandum dan vragen wij u om bij inschrijving het adres van uw vakantiewoning in te vullen. Als u lid bent van Zeeuwind dan vragen wij u om bij inschrijving uw Zeeuwind lidnummer op te geven.  

Meer informatie over de uit te geven obligatielening vindt u in het informatiememorandum van de aanbieder.

 

Belangrijkste kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: Windpark Cluster B.V.
Omvang: Maximaal €1.500.000, minimaal €300.000
Nominale waarde:

€500 per obligatie

Er mag voor maximaal €5.000 (10 obligaties) per persoon ingeschreven worden

Er mag voor maximaal €10.000 (20 obligaties) per adres ingeschreven worden

Rangorde: Achtergesteld aan de projectfinanciering
Rentevergoeding:

4,5% op jaarbasis.

Omwonenden die vallen binnen de 1e kring hebben recht op een bonusrente van 0,5% voor een totale rente van 5,0% op jaarbasis.

Rentebetaling: Jaarlijks telkens achteraf op de rente- en aflossingsdatum
Looptijd: ca. 10 jaar en 6 maanden vanaf de ingangsdatum
Aflossing: De obligatielening wordt gedurende de looptijd geheel volgens een annuïtair schema afgelost
Zekerheden: Er worden geen zekerheden verstrekt aan de obligatiehouders
Transactiekosten:

Eenmalig 2,5% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving

Omwonenden die vallen binnen de 1e kring betalen geen transactiekosten

Leden van Zeeuwind kunnen hun transactiekosten achteraf declareren bij Zeeuwind, welke de transactiekosten voor haar leden vergoed.

 

Voorbeeldberekening nettorendement voor obligatiehouders die kwalificeren als inschrijver binnen de 2e kring:

 • U betaalt per obligatie €512,50 dat is de nominale waarde (€500,00) plus transactiekosten (€12,50);
 • Gedurende de looptijd ontvangt u jaarlijks een rentevergoeding van 4,5% op jaarbasis over de (nog niet afgeloste) hoofdsom;
 • Aan het einde van de looptijd heeft u in totaal €646,11 ontvangen op een investering van €512,50;
 • Rekening houdend met transactiekosten is uw gemiddelde nettorendement 4,05% op jaarbasis.

 

Voorbeeldberekening nettorendement voor obligatiehouders die kwalificeren als inschrijver binnen de 2e kring en lid zijn van Zeeuwind:

 • U betaalt per obligatie €512,50 dat is de nominale waarde (€500,00) plus transactiekosten (€12,50);
 • De Transactiekosten kunt u achteraf bij Zeeuwind declareren welke de Transactiekosten voor haar leden vergoed, de totale investering per obligatie is daarmee €500,00;
 • Gedurende de looptijd ontvangt u jaarlijks een rentevergoeding van 4,5% op jaarbasis over de (nog niet afgeloste) hoofdsom;
 • Aan het einde van de looptijd heeft u in totaal €646,11 ontvangen op een investering van €500,00;
 • Rekening houdend met transactiekosten is uw gemiddelde nettorendement 4,5% op jaarbasis.

 

Voorbeeldberekening nettorendement voor obligatiehouders die kwalificeren als inschrijver binnen de 1e kring:

 • U betaalt per obligatie €500,00 dat is de nominale waarde (€500,00), u betaald geen transactiekosten ;
 • Gedurende de looptijd ontvangt u jaarlijks een rentevergoeding van 4,5% op jaarbasis en een bonusrente van 0,5% voor een totale rente van 5,0% op jaarbasis over de (nog niet afgeloste) hoofdsom;
 • Aan het einde van de looptijd heeft u in totaal €663,72 ontvangen op een investering van €500,00;
 • Rekening houdend met transactiekosten is uw gemiddelde nettorendement 5,0% op jaarbasis.

 

Risico's verbonden aan deze obligatielening
Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van uw belegging ten gevolge waarvan u uw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt u enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

 • Risico’s verbonden aan de uitgevende instelling en haar onderneming, waaronder, risico’s verbonden aan de bouw van het windpark, risico van externe financiering en risico van schade aan het windpark.
 • Risico’s verbonden aan de obligatielening, waaronder, risico van achterstelling van de obligatielening en risico van beperkte verhandelbaarheid van de obligaties.
 • Overige risico’s, waaronder, het risico van wijzigende wet- en regelgeving of calamiteiten (o.a. Coronavirus).   

Meer informatie over de risico's vindt u in het informatiememorandum van de aanbieder.

 

Heeft u vragen?
U kan uw vraag rechtstreeks stellen aan de uitgevende instelling via participatie@e-connection.nl  
Vragen aan DuurzaamInvesteren kunt u stellen via support@duurzaaminvesteren.nl

 

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden:

 • Investeer pas als u goed begrijpt wat wordt aangeboden;
 • Spreid uw investeringen om risico's te beheersen;
 • Investeer nooit geld wat u niet kunt missen.*

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

 

(c) Windpark Cluster B.V., de uitgevende instelling van de obligatielening

Aanbieder

Windpark Cluster B.V.
Doel: Omwonenden de mogelijkheid te bieden om te participeren in de exploitatie van Windpark Binnenhaven en het herfinancieren van een deel van de investeringskosten in het windpark
Voorwaarden voor uitgifte: Dat minimaal €300.000 in de obligatielening wordt geïnvesteerd
Informatiememorandum: Download informatiememorandum
Obligatievoorwaarden: Download obligatievoorwaarden
AFM Informatiedocument: Download AFM informatiedocument
Postcodes 1e kring en 2e kring Download Postcodelijst 1e kring en 2e kring
Stel uw vraag: Email

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:
 

DuurzaamInvesteren
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.