Financieel woordenboek

Op onze website staan diverse financiële termen. Wat betekenen deze termen precies? Belangrijk voor investeerders om te weten. Hieronder de belangrijkste termen op een rij: 

Vormen van investeren

Obligatielening

Deze lening heeft een vooraf afgestemde looptijd en een vooraf afgestemde rente. Aan het einde van de looptijd dient de hoofdsom van de obligatielening terugbetaald te zijn. Een obligatielening is opgedeeld in kleinere stukken (obligaties) die individueel gekocht kunnen worden door investeerders. 

Obligatie

Een obligatie is een schuldbewijs en onderdeel van een obligatielening. De koper van een obligatie (de obligatiehouder) leent een bepaald bedrag (hoofdsom) uit aan de uitgevende instelling waarvoor zij een of meerdere obligaties ontvangt. De obligaties geven een obligatiehouder recht op een van tevoren bepaalde rentevergoeding over de uitstaande hoofdsom gedurende de looptijd van de obligatielening. Daarnaast dient de hoofdsom van een obligatie aan het einde van de looptijd terugbetaald te zijn aan de obligatiehouder. 

Senior obligatielening

Deze obligaties hebben voorrang op eventuele andere schuldeisers wanneer een uitgevende instelling niet aan verplichtingen voldoet. De positie van de obligatiehouder is bij deze obligaties beter wanneer er problemen ontstaan dan de hieronder benoemde achtergestelde obligaties of junior obligaties. 

Achtergestelde obligaties/Junior obligatielening

Dit zijn obligaties waar er een andere schuldeiser is die voorrang heeft. Wanneer een uitgevende instelling niet of deels aan verplichtingen kan voldoen gaat deze andere schuldeiser voor. In het geval van een faillissement heeft deze schuldeiser ook voorrang op de zekerheden bij het uitwinnen hiervan. 

Verhandelbaarheid obligaties

Een verhandelbare obligatie is over te dragen aan iemand anders. Bij een verhandelbare obligatie hoeven niet tot het einde van de looptijd te wachten, maar ze potentiëel tussentijds verhandelen of overdragen aan kinderen of kleinkinderen. Er is geen garantie dat de betreffende obligaties worden afgenomen. 

Rente

De obligatiehouders ontvangen een vergoeding voor het uitlenen van het geïnvesteerde vermogen. Deze vergoeding betreft een vooraf afgestemd rentepercentage per obligatie gedurende de looptijd van de obligatielening over de uitstaande hoofdsom. De uitbetaling van de rentevergoeding vindt meestal periodiek plaats. Dit kan bijvoorbeeld halfjaarlijks of jaarlijks zijn. 

Effectief rendement

Het effectieve rendement is het werkelijke rendement op een investering gedurende de looptijd van de obligatielening waarbij rekening wordt gehouden met gemaakte kosten (zoals transactiekosten). 

Aflossing

De terugbetaling van het geïnvesteerde vermogen in obligaties. Aflossing kan periodiek plaatsvinden in kleinere gedeeltes, of in een keer volledig aan het einde van de looptijd. Afspraken rondom de aflossing van de obligatielening zijn voorafgaand aan het investeren vastgesteld in het informatiememorandum en de obligatievoorwaarden in een schema van rente en aflossing. 

Zekerheidsrechten

De uitgevende instelling kan ervoor kiezen om wel of geen zekerheden te vestigen op de terugbetaling van de obligatielening. Met zekerheden heeft de obligatiehouder meer grip op vermogen wat binnen de onderneming aanwezig is. De zekerheden kunnen uitgewonnen worden als de uitgevende instelling niet meer aan de rente- en aflossingsverplichtingen kan voldoen. Meestal wordt dit gedaan in geval van faillissement. Zekerheden kunnen bijvoorbeeld in de vorm van hypotheekrecht of pandrecht gevestigd worden.  

Hypotheekrecht

Het hypotheekrecht is het zekerheidsrecht op een registergoed die gekoppeld is aan een financiering. Het hypotheekrecht is een zakelijk recht dat ervoor zorgt dat de hypotheekhouder het registergoed kan (laten) verkopen als de uitgevende instelling niet aan de rente- en aflosverplichtingen van de betreffende financiering voldoet. Het hypotheekrecht wordt via de notaris vastgelegd in een hypotheekakte.  

Pandrecht

Een ander zekerheidsrecht is het pandrecht. Dit recht kan gevestigd worden op niet registergoederen. Denk aan voorraad, inventaris en vorderingen op derden. 

Certificaten van aandelen

Certificaten van aandelen zijn aandelen die in een stichting zijn geplaats. Deze stichting heeft zeggenschap over de aandelen. De aandelen geplaatst in de stichting worden in de vorm van certificaten toebedeeld aan de initiële aandeelhouders. 

Cumulatief preferente aandelen

De aandeelhouders van cumulatief preferente aandelen hebben jaarlijks het recht op een vast rentepercentage van de nominale waarde van de aandelen. Als de winstgevendheid voldoende is hebben deze aandeelhouders recht op prioritaire winstuitbetaling in verhouding tot reguliere aandeelhouders. 

Rendement op aandelen

Het rendement op aandelen bestaat uit dividend wat kan worden uitgekeerd wanneer het bedrijf winstgevend is en deze winst niet hoeft te worden toegevoegd aan het eigen vermogen. Daarnaast ontstaat rendement als het bedrijf groeit en in waarde vermeerdert. 

Afstempelen van aandelen

Met het afstempelen van aandelen kan de nominale waarde van deze aandelen worden verlaagd. Dit heeft het effect dat het totale kapitaal aan uitgegeven aandelen kleiner wordt. Echter, bepaalt het bestuur of het afstempelen van aandelen wordt geaccepteerd. Het bestuur kijkt of de rechtspersoon na het verlagen van de nominale waarde nog steeds in staat is om alle schuldeisers te betalen. Eenmaal geaccepteerd door het bestuur moet het afstempelen van aandelen worden volbracht via een statutenwijziging.  

Voor rechtspersonen is het afstempelen van aandelen voordelig omdat de verlaging van de nominale waarde niet wordt belast. Op deze manier is de rechtspersoon in staat om zijn aandeelhouders belastingvrij uit te betaling.  

Vormen van financiering ophalen:

Een bedrijf kan kiezen voor verschillende financieringsvormen. De meeste gangbare investeringsmogelijkheden op DuurzaamInvesteren.nl zijn: 

Projectfinanciering

Bij een projectfinanciering is de nakoming van de rente- en aflossingsverplichtingen volledig afhankelijk van het te financieren project. De omvang en looptijd zijn afgestemd op de kasstromen van het te realiseren project. 

Overbruggingsfinanciering

Een overbruggingsfinanciering is een kortlopende lening. Deze lening dient ter financiering van de aankoop, bouw, verbouwing of (her)ontwikkeling van een handelsobject. Het doel van deze lening is het overbruggen van de periode tussen een betalingsverplichting en het genereren van voldoende inkomsten. Zodra er voldoende inkomsten wordt gegenereerd kan de lening worden afbetaald of gekozen worden voor een herfinanciering. 

Herfinanciering

Herfinanciering is een lening met als doel een vorige lening (deels) af te lossen. Herfinanciering van een bestaande financiering kan meerdere redenen hebben. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de nieuwe financiering betere voorwaarden heeft. Veranderingen binnen het bedrijf kunnen ervoor zorgen dat het passender is om bestaande financieringen te herfinancieren. 

Groeifinanciering

Groeifinanciering is kapitaal dat wordt ingezet om een organisatie te helpen groeien. Veel bedrijven willen of moeten dit groeikapitaal financieren. De behoefte aan groeikapitaal ontstaat onder andere doordat er meer voorraad nodig is om groei te realiseren. Ook groeit vaak de debiteurenportefeuille bij een groeiende omzet waardoor kapitaal nodig is. Voor groei zijn vaak investeringen nodig in bijvoorbeeld marketing en nieuwe werknemers. 

Overige begrippen

Uitgevende instelling

De partij die DuurzaamInvesteren.nl inzet om financiering op te halen bijvoorbeeld door het uitgeven van obligaties. 

Rangorde terugbetaling van schuldeisers

Indien de uitgevende instelling niet in staat is om zijn schuldeisers terug te betalen, bijvoorbeeld door een faillissement, zullen alle schuldeisers op rangorde worden gesorteerd. Deze rangorde bepaald de volgorde van terugbetaling. Preferente schuldeisers staan als eerste in de rangorde. Daarna volgen de reguliere schuldeisers en als laatste de achtergestelde schuldeisers. Preferente schuldeisers hebben dus de grootste kans op terugbetaling van hun belegde vermogen. Doordat het risico lager is, is meestal het rendement ook lager. Voor achtergestelde schuldeisers is het risico hoger door de volgorde van de rangorde, en daardoor meestal het rendement ook hoger.  

Eigen Vermogen

Het eigen vermogen is het totaalbedrag dat de eigenaren in hun bedrijf hebben geïnvesteerd plus opgebouwde winst. Dit bedrag wordt gedefinieerd middels de volgende formule: 

Totaal aan bezittingen – Totaal aan schulden = Eigen Vermogen 

Faillissement

Er wordt gesproken van een faillissement zodra een organisatie niet meer in staat is om zijn schuldeisers te betalen. Faillissement is de procedure die op dat moment wordt gestart. Hierbij wordt er beslag gelegd op het totaal vermogen van de organisatie. Tijdens deze procedure wordt het vermogen verdeeld over de schuldeisers gebaseerd op rangorde en vergeven zekerheden. Een curator en rechter-commissaris aangewezen door de rechtbank leiden dit proces. 

DSCR (Debt Service Coverage Ratio)

De DSCR is een cijfer dat de verhouding weergeeft tussen de kasstroom en de te betalen schuldeisers van een organisatie. Dit cijfer is een ratio dat de dekking van betalingsverplichtingen weergeeft ten opzichte van de beschikbare financiële middelen (in kas). Deze ratio wordt ook wel dekkingsgraad genoemd. Wanneer een DSCR lager dan 1 betreft is een organisatie niet in staat om zijn schuldeisers volledig te betalen met zijn beschikbare financiële middelen. Indien een DSCR hoger is dan 1, heeft de organisatie meer financiële middelen beschikbaar dan het te betalen bedrag aan schuldeisers. 

Vrije geldstroom / Financiële verplichtingen = Debt Service Coverage Ratio  

Vrijstelling van prospectusplicht

In veel gevallen is een aanbieder van obligaties of aandelen verplicht om een door de AFM goedgekeurde prospectus te publiceren. Echter bestaat er een vrijstellingsregeling van de prospectusplicht binnen de Wet Financieel Toezicht. Onder deze vrijstellingsregeling is het toegestaan om een aanbieding van obligaties of aandelen te doen zonder een goedgekeurd prospectus wanneer de totale waarde van de aanbieding (plus in de afgelopen 12 maanden eerder gedane uitgiftes door de groep waarbinnen de uitgevende instelling valt) minder dan €5.000.000 bedraagt. Onder de vrijstellingsregeling dient de uitgevende instelling wel de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. 

*Lees meer over de prospectusplicht en de vrijstellingsregeling op de website van de AFM.

Informatiememorandum

Een informatiememorandum is een document waarin alle nodige informatie is opgenomen over de kosten, het rendement en de potentiële risico’s van de aanbieding. Aan de hand van dit informatiedocument kunnen beleggers een beter begrip krijgen van de aanbieding en een weloverwogen investeerderbeslissing maken. Een investeerder moet het gehele informatiememorandum doorlezen en begrijpen voor zij een investering maakt. 

Op de hoogte blijven

Wilt u op de hoogte blijven van nieuwe projecten? Registreer dan op ons platform.

REGISTREER OP DUURZAAMINVESTEREN.NL

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:  

DuurzaamInvesteren.nl
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren.nl (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.