Aanvullende informatie investeerders

Voordat u daadwerkeljk gaat beleggen in één van de projecten op DuurzaamInvesteren.nl is het verstandig eerst informatie in te winnen. Hieronder treft u daarom allerlei aanvullende informatie die betrekking hebben op beleggingen die u kunt doen via ons platform.

Hoe wordt de informatie van een aanbieding gepresenteerd?

Iedere aanbieding op DuurzaamInvesteren.nl heeft een eigen projectpagina. Op deze pagina staat een kort overzicht van de aanbieding en alle documentatie die bij de aanbieding hoort. Dit zijn in de meeste gevallen het informatiememorandum en bij projecten boven de EUR 5 miljoen is dit het door de AFM goedgekeurd prospectus. Zoals bij elke aanbieding op DuurzaamInvesteren.nl, raden wij u aan de pagina en alle documentatie goed door te nemen. Met deze informatie bent u in staat tot een weloverwogen besluit te komen. Voordat u daadwerkelijk gaat investeren doet u een passendheidstoets om te toetsen of onze dienstverlening en de financiële producten die bij de aanbieding horen bij u passen.

LEES MEER OVER DE PASSENDHEIDSTOETS

Beleggen in financiële instrumenten

Via de website duurzaaminvesteren.nl kunt u investeren in duurzame projecten. Dat doet u door in te schrijven op een aanbieding (een project) die is geplaatst op de website en zodoende financiële instrumenten (zoals obligaties en certificaten van aandelen) te verwerven. Dat maakt dat onze dienstverlening gebonden is aan regels. Dit om beleggers goed te beschermen tegen financiele risico’s. Zo maakt DuurzaamInvesteren.nl gebruik van een passendheidstoets. Hiermee kunt u als belegger toetsen of de dienstverlening en de financiele producten die horen bij een project voor u passend zijn. Verdere informatie over de toets vindt u hier. Lees hier meer over deze passendheidstoets Een groot deel van onze beleggers vallen onder de categorie niet-professionele belegger.Om deze reden valt de dienstverlening van DuurzaamInvesteren.nl onder beleggingsdienstverlening (execution only) zoals bedoelt in artikel 1:1 Wft. Op grond van artikel 2:96 Wft dient Duurzaaminvesteren.nl over een vergunning van de AFM als belegginsonderneming te beschikken om deze activiteiten te mogen verrichten. DuurzaamInvesteren.nl beschikt over deze vergunning. Hierdoor staan we onder doorlopend toezicht van AFM en De Nederlandsche Bank (DNB).

LEES MEER OVER ONZE AFM VERGUNNING

Stichting belangenbehartiging DuurzaamInvesteren.nl

De Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren.nl is een initiatief van DuurzaamInvesteren.nl. Ze is opgericht ten behoeve van de beleggers die via DuurzaamInvesteren.nl investeerden in een duurzaam project. De stichting heeft als doel het behartigen van de belangen van investeerders in financieringen (zijnde obligatieleningen of soortgelijke financieringen), die aan de stichting opdracht gaven om, in geval van een bestaand of dreigend betalingsgeschil met de uitgevende instelling van een betreffende financiering, namens de investeerders op te treden en het collectieve belang van investeerders richting de betreffende uitgevende instelling te behartigen. Bij dit laatste kan gedacht worden aan het uitwinnen van zekerheden die aan de investeerder zijn gegeven en welke deze (voorwaardelijk) eerder heeft overgedragen aan de stichting of op andere wijze aan de stichting zijn erkend. Maar ook verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband kunnen houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Belangenbehartiging

Om in het geval van een bestaand of dreigend betalingsgeschil de belangen van investeerders effectief te kunnen behartigen, dient de stichting een juridische basis te hebben om op te kunnen treden. Soms is deze juridische basis er bij voorbaat, wanneer de stichting een eigen vordering (een zogenaamde parallelle vordering) en bijbehorend zekerheidsrecht houdt. In andere gevallen kan de juridische basis gecreëerd worden, middels een opdracht van investeerders aan de stichting om hun belangen te behartigen en het aanvaarden van deze opdracht door de stichting. Wanneer de juridische basis er is kan de stichting daadwerkelijk optreden. Hoe dat optreden er uitziet verschilt per situatie en kan variëren van het leggen van contact met de betreffende uitgevende instelling, of het inwinnen van informatie en juridisch advies en het daarover verslag uitbrengen aan de betrokken investeerders, tot aan het overgaan tot uitwinning van zekerheden. Als hoofdspelregel vraagt de stichting zoveel mogelijk eerst de goedkeuring van investeerders voordat ze stappen neemt, tenzij de aard van de handeling dat niet vereist (denk aan het inwinnen van advies van een juridisch expert) of wanneer de situatie onmiddellijk optreden van de stichting vereist.

Klachtenprocedure

DuurzaamInvesteren.nl heeft een formele klachtenprocedure. We vinden het belangrijk dat onze klanten een duidelijke mogelijkheid hebben om een klacht te uiten. Dat geeft ons de mogelijkheid deze op te lossen en in de toekomst te voorkomen. Deze klachten geven de mogelijkheid om onze dienstverlening naar een hoger niveau te tillen. Crowdinvesting B.V is het bedrijf achter DuurzaamInvesteren.nl. Crowdinvesting B.V. is aangesloten bij het Kifid (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening). Mocht een klacht naar uw mening niet naar behoren zijn opgelost, dan is het inschakelen van het Kifid mogelijk. Het Kifid is een onafhankelijk klachtenorgaan voor de financiële sector. Voor meer informatie, verwijzen wij u naar de website van het Kifid.

Risico's

Bent u ook op zoek naar manieren om meer rendement op uw spaargeld te behalen? De aanbiedingen op DuurzaamInvesteren.nl bieden naast een financieel rendement ook een duurzaam rendement. De projecten die via DuurzaamInvesteren.nl worden aangeboden hebben verschillende rendementen en kennen diverse risico's. Aan investeren zijn risico’s verbonden. Zoals bij elke aanbieding op DuurzaamInvesteren.nl, raden wij u aan de documentatie goed door te nemen. Hiermee heeft u een volledig inzicht in de aanbieding en dus ook in de bijbehorende risico’s. Die basis is nodig om tot een weloverwogen besluit te komen om wel of niet te investeren en voor hoeveel. Een risico betekent dat er een kans is dat een uitgevende instelling niet of later aan de rente- en aflossingsverplichtingen kan voldoen. Dit betekent dat er een kans is dat u uw investering later, deels of niet terugkrijgt.

Omgaan met risico’s die horen bij investeren

Waar u op moet letten als u investeert in één van de aanbiedingen via DuurzaamInvesteren.nl: Investeer pas als u goed begrijpt wat wordt aangeboden; Spreid uw investeringen om risico’s te beheersen; Investeer nooit geld wat u niet kunt missen* . *Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op Nibud.nl hoe u een berekening kunt maken welke financiële buffer voor u verstandig is om aan te houden. Heeft u nog aanvullende vragen na het lezen van deze informatie? Wellicht vindt u het antwoord tussen de veelgestelde vragen.

VEELGESTELDE VRAGEN

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:  

DuurzaamInvesteren.nl
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren.nl (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.